3. Lerende, werkende en dynamische stad

Inleiding

Het gaat goed met de stad en Amersfoortse bewoners, bedrijven en instellingen. Er zijn grote opgaven te realiseren om Amersfoort ook in de toekomst die vitale woon- en werkstad te laten zijn. De groei van de stad vraagt ook om een groei van voorzieningen. Onder andere op het gebied van sport, cultuur, onderwijs en evenementen is een schaalsprong noodzakelijk.
Economische vitaliteit
De groei van de stad brengt kansen met zich mee. We kunnen onze economische positie verder uitbouwen en ons vestigingsklimaat voor bedrijven versterken. We willen tenslotte een stad voor wonen en werken blijven! De economische structuur is de afgelopen jaren verbeterd. Nieuwe bedrijven hebben geleid tot nieuwe werkgelegenheid. De gemeente, waaronder het businessteam en de acquisiteur, speelt een goede faciliterende rol om bedrijven naar Amersfoort te halen.
Samen met de partners in regio Utrecht (Provincie Utrecht, gemeenten Hilversum & Utrecht, U16, Gooi- en Vechtstreek en Regio Amersfoort en Economic Board Utrecht) werken we aan de uitvoering van de Regionale Economische Agenda (REA). Deze agenda is gericht op de thema’s toekomstbestendige leefomgeving, gezonde mensen en digitalisering (Gezond Stedelijk Leven) en is leidend voor de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM). Met het opzetten van de ROM versterken we de economische structuur van de regio. De ROM moet gaan voorzien in de behoefte aan (risico) kapitaal bij het innovatieve en doorgroeiende MKB en consortia die nieuwe producten en diensten leveren op bijvoorbeeld de energietransitie, circulaire economie en mobiliteit en zorgt daarmee voor een economische impuls in de regio.
We blijven inzetten op het binnenhalen van Nationale en Europese subsidies. Op het gebied van Smart City starten we met het SCOREwater project waarmee samen met Barcelona en Göteborg informatie- en analyseproducten voor de klimaatadaptieve stad worden ontwikkeld. In het project ACCESS wordt samen met onderzoek,- en onderwijsinstellingen gewerkt aan de implementatie van een pilot met ‘micro energy trading’, waarin buurtbewoners onderling elektriciteit uitwisselen.
Circulariteit

Werken aan een circulaire economie is van groot belang omdat we steeds meer grondstoffen verbruiken voor bijvoorbeeld bouw, eten, elektrische apparaten en kleding waarbij we vaak afhankelijk zijn van andere landen. Grondstoffen waarbij we voor de aanvoer afhankelijk zijn van andere landen. Het winnen van deze grondstoffen heeft vaak een negatieve invloed op het milieu. Het kost veel energie en stoot daarmee veel CO2 uit. Ook worden veel grondstoffen de komende jaren steeds schaarser omdat we grondstoffen nog te vaak winnen, gebruiken en weggooien.
In Amersfoort werken wij de komende jaren aan de activiteiten die zijn benoemd in het Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie 2019-2020. In dit plan is veel aandacht voor circulaire bouw en sloop want er gaat fors gebouwd worden in Amersfoort. En bij sloop komt er veel beton, zand en hout vrij, dat opnieuw gebruikt kan worden.
De retourboulevard is een concept dat de komende periode verder uitgewerkt wordt. Hierbij spelen het geconcentreerd inzamelen en uitgeven van grondstromen van particulieren en het maken van nieuwe producten door hergebruik en herwaardering een grote rol. Hiervoor is een subsidie van RWS, I&W, VNG, NVRD, BKN en Stichting Repair Café binnen gehaald. Van de 60 indieners zijn er in totaal 10 gehonoreerd.

In een circulaire economie houden makers van producten bij het ontwerp al rekening met hergebruik. Gebouwen worden bijvoorbeeld zo ontworpen, dat ze makkelijker van functie kunnen wisselen of gedemonteerd kunnen worden. Circulaire innovatieve en duurzame initiatieven ondersteunen wij door cofinanciering vanuit het Toekomstfonds.
We maken gebruik van juridische en wettelijk mogelijkheden die ons geboden worden door een verlaging van de MPG (milieuprestatie gebouwen) voor de hele stad in te voeren om zo de milieuimpact van materialen te verkleinen. Daarnaast wordt in twee projecten in de wijken Liendert en Kruiskamp (Parkweelde III), samen met onze partner De Alliantie, geëxperimenteerd met het circulair ontwikkelen van woningen en sportvoorzieningen.
Cultuur
Met de Cultuurvisie 2030 hebben we al ingezet op een inhaalslag en schaalsprong voor cultuur en daar stappen in gezet. Nu staan we voor belangrijke keuzes om het culturele klimaat aantrekkelijk, vernieuwend, gezond en toekomstbestendig te maken en houden. Dat doen we door het Cultuurplan Amersfoort 2019-2022 “Duurzaam, Dynamisch en Doen”. In het Cultuurplan staan de prioriteiten voor de komende jaren om er voor te zorgen dat het Amersfoortse cultuuraanbod past bij de groei van de stad. Dit plan geeft de prioriteiten aan voor de komende jaren en is onderverdeeld in een korte, middellange en lange termijn. In de uitvoeringsagenda maken we samen met de partijen uit de stad concreet afspraken voor 2020.
Tot en met 2020 gaat het om verstevigen van de grote culturele (basis) instellingen in Amersfoort, en daarnaast onder meer om het versterken van cultuureducatie, profileren van culturele evenementen, makers & talent en het culturele regioprofiel. In 2020 moet helder zijn welke kansen het Rietveldpaviljoen ons biedt, waar we de werken van Armando voor een breed publiek zichtbaar kunnen maken en waar we de 1e tentoonstelling met werken uit het CCNL kunnen accommoderen.
Daarnaast moeten kunst en cultuur, inclusief de voorzieningen en het aanbod, meegroeien met de stad. Het profileren van Amersfoort als culturele stad zal met “het verhaal van Amersfoort” sterker moeten worden. Voor de lange termijn zijn er in de stad plannen om toe te werken naar een plek voor gecombineerd cultuuraanbod.
Monumentenzorg & Archeologie
Het op een samenhangende wijze in stand houden van het (onroerend en archeologisch) erfgoed in Amersfoort en het inpassen van cultuurhistorische waarden in nieuwe ontwikkelingen (behoud door ontwikkeling). Daarmee versterken we de historische identiteit en aantrekkelijkheid van onze stad.
Ook het archief Eemland draagt bij aan het behoud van historische kennis. Door de kennis van Amersfoorters en organisaties te bundelen ontstaat een laagdrempelig en toegankelijk kenniscentrum voor erfgoed.
Evenementen
De vele culturele, sport- en andere evenementen maken van Amersfoort een fijne stad om in te wonen, werken en verblijven. Evenementen zorgen voor reuring in de stad en dragen bij aan een positief imago. Het aanbod aan evenementen zien we groeien, zowel in aantal als in diversiteit. Dat is in lijn met de ontwikkeling van de stad, die de komende jaren een flinke groei- en verstedelijkingsopgave heeft. Evenementen zorgen ook voor verbinding. Door middel van evenementen ontstaan laagdrempelige ontmoetingen tussen inwoners: tussen jongeren, ouderen, gezinnen en kwetsbare doelgroepen. Het is dan ook van belang dat evenementen voor iedereen toegankelijk zijn.
2020 is een bijzonder jaar, omdat wij 75 jaar vrijheid met elkaar vieren. Gedurende het jaar staan wij met diverse activiteiten in de stad stil bij de bevrijding van Amersfoort, Hoogland en Hooglanderveen en bij de vrijheid die ons dat bracht. Specifiek voor jongeren organiseren wij een evenement met Koningsnacht, voortbouwend op het succes van afgelopen jaar.  


Sport
We vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk Amersfoorters hun hele leven lang sporten en bewegen. In de eerste plaats om dat sport en bewegen plezier geeft. Maar ook omdat sport en bewegen bijdraagt aan een gezond en vitaal Amersfoort. We staan daarom voor inclusief sport- en beweegaanbod voor al onze inwoners; wijkgericht en op maat. Buurtsportcoaches zijn daarbij een essentiële schakel om vraag en aanbod met elkaar te verbinden. Met sportverenigingen werken we aan hun toekomstbestendigheid. We helpen hen om hun sportaanbod beter af te stemmen op de wensen en behoeften van de moderne sporter en met het innemen van een centrale rol in de wijk. Dit kan niet zonder goede sportaccommodaties. Hiertoe stellen we een meerjarig investeringsprogramma op.
We zetten in op een voorzieningenaanbod dat past bij de groei van stad, evenwichtig is verdeeld en aansluit bij de laatste trends en ontwikkelingen. Multifunctioneel en intensief gebruik van onze sportaccommodaties is daarbij het uitgangspunt. Maar ook de openbare ruimte heeft onze aandacht. We realiseren sport- en beweegplekken verspreid over de stad en bevorderen een passende programmering. Bij plannen voor (her)ontwikkeling van woongebieden in de stad integreren we sport en bewegen in het ontwerp.
Dit doen we als gemeente niet alleen. Alleen samen met inwoners en partners als SRO, ASF, de sportverenigingen, het onderwijs, welzijn, sociale wijkteams en andere maatschappelijke organisaties kunnen we de maatschappelijke waarde van sport en bewegen maximaal benutten. We werken daarom samen met hen het lokale sportakkoord ‘Teamplay voor een gezond groeiend Amersfoort’ uit en ontwikkelen we een uitvoerings- en investeringsplan voor de komende jaren.
Onderwijs & Jeugd
We zijn uitgeroepen tot Nationale Onderwijsstad 2020-2021. Deze benoeming is een compliment voor resultaten die in samenwerking met het onderwijs zijn gerealiseerd en vormt een impuls voor de verdere ontwikkeling van het onderwijs van de toekomst. We bouwen voort op de basis die de afgelopen jaren is gelegd met o.a. het Uitvoeringsprogramma Jeugd en Onderwijs (UPJO), het programma Aansluiting Onderwijs-Arbeidsmarkt en de doordecentralisatie van de onderwijshuisvesting. We ontwikkelen samen met partners in en rond het onderwijs een onderwijs/jeugd-agenda voor de komende jaren. Activiteiten die we uitvoeren in het kader van het UPJO, het IJslands model en de verbinding onderwijs en jeugdzorg krijgen hierin een plek.
De Nationale Onderwijsweek vindt in 2020 plaats in Amersfoort. Dit biedt ons de gelegenheid onze verworvenheden ook landelijk te etaleren.
Om er voor te zorgen dat we over een bij deze inhoudelijke ontwikkelingen passend voorzieningenniveau beschikken, investeren we samen met het onderwijs in frisse en duurzame schoolgebouwen. Dit realiseren we met het in 2019 genomen besluit om de middelen voor onderwijshuisvesting te decentraliseren naar de samenwerkende schoolbesturen. Zij zijn georganiseerd in twee coöperaties. Eén voor het voortgezet onderwijs en één voor het primair onderwijs. Scholen organiseren de verbouwing en vervanging van schoolgebouwen voortaan met elkaar. Elke vier jaar leggen de coöperaties een investeringsplan voor aan de gemeente. In dit vierjarenplan worden de middelen verdeeld onder de schoolbesturen die in die periode van vier jaar gaan investeren. 2019 stond in het teken van de voorbereiding. De coöperaties zijn op- en ingericht en de eerste investeringsplannen zijn aangeboden aan de gemeente. 2020 en verder zullen de investeringsplannen worden uitgevoerd. Hiermee vervangen en/of vernieuwen we in 40 jaar alle schoolgebouwen in Amersfoort.
Wijkgericht werken staat centraal. Onze ambitie dat kinderen zoveel mogelijk in de eigen wijk naar school gaan, pakken we samen met schoolbesturen, ouders en andere betrokkenen op. Jongeren praten mee over de invulling van activiteiten op stedelijk en wijkniveau. Het aantal kinderwijkraden groeit en er worden voorbereidingen getroffen om een kinderburgemeester te benoemen.
We vinden het belangrijk dat alle kinderen volop kansen krijgen. Amersfoort heeft zich aangesloten bij de Gelijke Kansen Alliantie en ontvangt daarmee in 2020 en 2021 extra budget om preventie in de kinderopvang en het basisonderwijs te versterken. Ook met andere landelijke partijen zijn contacten, bijvoorbeeld om voor meer kinderen een naschools aanbod mogelijk te maken.
Wij blijven werken aan een integrale aanpak vanuit de beleidsvelden onderwijs, werk en inkomen en economie om een betere aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt te realiseren. Daarmee verhogen wij de perspectieven op de arbeidsmarkt voor minder kansrijke jongeren op vo en mbo, zorgen we voor een snellere en betere match van stages en leerbanen bij mkb-bedrijven, vergroten wij de instroom van jongeren voor sectoren waar personeelstekorten zijn of dreigen en brengen wij kennis uit de praktijk in opleidingen.
Het gaat goed met de stad en Amersfoortse bewoners, bedrijven en instellingen. Er zijn grote opgaven te realiseren om Amersfoort ook in de toekomst die vitale woon- en werkstad te laten zijn. De groei van de stad vraagt ook om een groei van voorzieningen. Onder andere op het gebied van sport, cultuur, onderwijs en evenementen is een schaalsprong noodzakelijk.

ga terug