3. Lerende, werkende en dynamische stad

Doelen en activiteiten

De beschreven beleidsdoelen en activiteiten in de meerjarenbegroting 2020 - 2023 liggen in lijn met het beleid en de maatregelen zoals we hebben geformuleerd in de nieuwe sportnota 2019 - 2024: 'Amersfoort in beweging'. De processen voor de vaststelling van deze nota en de vaststelling van meerjarenbegroting  2020 - 2023 verlopen parallel aan elkaar.         

Beleidsdoel

Activiteiten

1. Inclusief sporten en bewegen
- Sport- en beweegactiviteiten moeten toegankelijk en bereikbaar zijn voor iedereen; laagdrempelig, dichtbij de eigen woonomgeving en aansluitend op de behoefte.
- Zoveel mogelijk Amersfoortse scholieren nemen deel aan sport- en beweegaanbod georganiseerd voor, tijdens en na schooltijd.
- Sport- en beweegactiviteiten zijn toegankelijk voor alle Amersfoorters in de breedste zin. Niemand mag op basis van leeftijd, achtergrond, inkomen, beperking of geaardheid worden uitgesloten.

1.1 we starten met het integreren van sporten en bewegen in de wijkplannen.
1.2 We zetten buurtsportcoaches in voor het primair en voortgezet onderwijs en samen met scholen ontwikkelen zij sport- en beweegaanbod tijdens en na school om kinderen en jongeren duurzaam te laten sporten en bewegen.
1.3 We doen een 0-meting naar de beweegvaardigheid van Amersfoortse scholieren.
1.4 We voegen in de bestaande subsidieregeling voorwaarden toe die bevorderen dat sportverenigingen een inclusief beleid voeren.
1.5 We investeren in de toegankelijkheid van gemeentelijke sporthallen en zwembaden.
1.6 We investeren in het binnenhalen van aansprekende sportevenementen , zodat alle Amersfoorters in hun eigen stad de sport kunnen beleven.

2. Sportverenigingen
- de sportverenigingen passen zich aan aan de behoeften van de moderne sporter,
- stellen zich open voor haar omgeving,
- en vervullen een centrale rol in de wijk.

2.1 We versterken de bestuurskracht bij verenigingen. We zetten hiervoor extra (gespecialiseerde) buurtsportcoaches in.
2.2 We werken samen met verenigingen en het onderwijs om een structuur op te zetten om Amersfoortse sporttalenten te ondersteunen.
2.3 We ondersteunen verenigingen bij de ontwikkeling van nieuwe deelnamevormen en bij het opzetten van samenwerkingsverbanden.
2.4 we sluiten de Sportmatchbeurs structureel aan bij de Matchbeurs met als doel de betrokkenheid van het Amersfoortse bedrijfsleven bij de sport structureel te verhogen.
2.5 Buurtsportcoaches betrekken verenigingen waar mogelijk bij het opstellen en uitvoeren van wijkplannen.

3. Sportaccommodaties
- het voorzieningenaanbod past bij de groei van de stad, is evenwichtig verdeeld en sluit aan bij de trends en ontwikkelingen op het gebied van sportbeoefening in Amersfoort.
- Sportvoorzieningen worden zo multifunctioneel en intensief mogelijk gebruikt.

3.1 We onderzoeken wat de toekomstige vraag naar sportaccommodaties en zwembaden in de stad is in relatie tot bevolkingsprognoses en sportdeelnamecijfers. Op basis daarvan stellen we een meerjarig investeringsprogramma op.
3.2 We evalueren de mogelijkheid die verenigingen hebben om hun accommodatie onder te verhuren voor sport gerelateerde activiteiten door derden.
3.3 We werken verder aan de pilot Sportparken om sportparken breder in te zetten en verenigingen te versterken. We stellen voor de sportparken Zielhorst en Vermeer- en Leusderkwartier een sportparkmanager aan.

4. Openbare ruimte
- het is voor onze inwoners aantrekkelijk om te sporten en te bewegen in de openbare ruimte

4.1 we werken aan de realisatie van sport- en beweegplekken in de openbare ruimte en de programmering van activiteiten op die plekken. Bij de planvorming voor stedelijke ontwikkeling is de inpassing van sport en bewegen een belangrijk uitgangspunt.