Subsidies

De gemeente Amersfoort verstrekt subsidies met als wettelijk kader de Algemene subsidieverordening Amersfoort 2019 (ASV) en de nadere subsidieregelingen. We verstrekken begrotingssubsidies, projectsubsidies en incidentele subsidies. De begrotingssubsidies zijn weergeven in onderstaand overzicht.

Subsidiestaat van de begrotingssubsidies

Begrotingssubsidies worden verstrekt op basis van de in de gemeentebegroting opgenomen programma’s. Onderstaand een overzicht van de geraamde omvang van deze subsidies voor 2020:

Tabel: BS.01: Maximale begrotingssubsidie

Aan bovenstaande cijfers kunnen door instellingen geen rechten worden ontleend.
Subsidieregeling #indebuurt van ca. 9,07 miljoen is niet in dit overzicht opgenomen omdat deze voor 5 jaar incidenteel wordt toegekend aan de instelling InDeBuurt033.

ga terug