Taakvelden

Als gevolg van de wijzigingen van het BBV zijn gemeenten verplicht om een zogeheten 'Taakvelden' overzicht bij de begroting te voegen. In deze taakvelden is te zien hoe de baten en lasten verdeeld zijn over de door het Rijk voorgeschreven taakvelden. Deze taakvelden lopen door onze eigen programma's heen. Een één op één aansluiting is derhalve niet te maken. Uiteraard komen de herkenbare posten uit de taakvelden overeen met de posten zoals die in onze programmabegroting staan. Onderstaand het overzicht van de baten en lasten verdeeld over de voorgeschreven taakvelden.

Tabel:BT.01 Taakvelden

TAAKVELDEN

REKENING
2018

BEGROTING
2019

BEGROTING
2020

RAMING
2021

RAMING
2022

RAMING
2023

LASTEN

0.1

Bestuur

-7.613

-6.981

-7.347

-7.255

-7.279

-7.243

0.10

Mutaties reserves

-42.940

-10.271

-14.824

-7.576

-15.254

-14.199

0.11

Resultaat van de rekening van baten en lasten

-28.665

0

0

0

0

0

0.2

Burgerzaken

-5.479

-5.581

-5.110

-5.477

-5.476

-5.475

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

-3.361

-2.616

-2.240

-2.244

-2.429

-2.429

0.4

Overhead

-37.210

-58.064

-62.672

-59.640

-59.141

-58.209

0.5

Treasury

-5.424

-1.858

-3.979

-3.299

-2.256

-1.744

0.61

OZB woningen

-1.077

-1.191

-1.408

-1.423

-1.434

-1.444

0.62

OZB niet-woningen

-868

-1.046

-1.084

-1.109

-1.121

-1.133

0.63

Parkeerbelasting

0

0

0

0

0

0

0.64

Belastingen overig

-9

0

0

0

0

0

0.7

Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds

0

0

0

0

0

0

0.8

Overige baten en lasten

-35

-1.598

-546

-535

-22

-369

0.9

Vennootschapsbelasting (VpB)

-67

0

0

0

0

0

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

-9.360

-10.032

-10.563

-10.730

-10.823

-10.955

1.2

Openbare orde en veiligheid

-2.823

-3.202

-3.764

-3.889

-3.917

-3.956

2.1

Verkeer en vervoer

-11.094

-18.819

-20.988

-20.021

-20.587

-21.073

2.2

Parkeren

-2.502

-3.112

-3.389

-3.368

-3.397

-3.436

2.4

Economische havens en waterwegen

-880

-300

-303

-315

-328

-343

2.5

Openbaar vervoer

-659

-531

-563

-626

-941

-614

3.1

Economische ontwikkeling

-1.371

-2.015

-3.207

-1.734

-1.733

-1.225

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

-14.726

-12.552

-8.926

-5.759

-5.980

-6.355

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

-1.306

-962

-994

-1.002

-1.001

-1.001

3.4

Economische promotie

0

-144

-148

-150

-150

-150

4.1

Openbaar basisonderwijs

-1.573

-2.236

-1.536

-1.533

-1.533

-1.532

4.2

Onderwijshuisvesting

-12.167

-13.935

-16.074

-16.545

-16.916

-17.419

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

-10.687

-10.801

-13.881

-15.493

-14.149

-12.917

5.1

Sportbeleid en activering

-2.631

-6.433

-6.168

-6.109

-5.809

-5.809

5.2

Sportaccommodaties

-7.714

-7.165

-10.056

-9.630

-9.589

-9.737

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

-14.620

-17.261

-16.280

-15.448

-15.075

-14.984

5.4

Musea

-5.196

-4.968

-5.028

-5.047

-5.047

-5.046

5.5

Cultureel erfgoed

-309

-320

-332

-337

-336

-336

5.6

Media

-4.107

-4.261

-4.419

-4.420

-4.420

-4.420

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

-10.315

-15.576

-15.709

-15.355

-14.499

-14.709

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

-13.909

-14.004

-14.396

-14.175

-14.232

-14.300

6.2

Wijkteams

-13.806

-13.706

-14.425

-14.517

-14.640

-14.814

6.3

Inkomensregelingen

-64.983

-67.389

-65.585

-66.612

-66.812

-66.912

6.4

Begeleide participatie

-23.973

-24.715

-23.953

-23.330

-22.874

-22.161

6.5

Arbeidsparticipatie

-4.376

-4.440

-4.588

-3.910

-4.012

-4.107

6.6

Maatwerkvoorziening (WMO)

-7.271

-7.443

-8.419

-8.447

-8.339

-8.339

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

-20.147

-26.467

-29.006

-25.157

-25.241

-25.746

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

-27.371

-19.040

-31.812

-31.791

-31.121

-31.121

6.81

Ge-escaleerde zorg 18+

-41.942

-45.891

-47.797

-48.114

-48.156

-48.270

6.82

Ge-escaleerde zorg 18-

-17.545

-15.945

-5.285

-5.273

-5.273

-5.273

7.1

Volksgezondheid

-6.809

-6.419

-7.094

-7.184

-7.054

-7.143

7.2

Riolering

-3.509

-9.354

-9.537

-9.659

-9.814

-9.948

7.3

Afval

-10.583

-12.242

-13.342

-14.100

-14.619

-14.889

7.4

Milieubeheer

-5.412

-8.882

-11.937

-10.749

-5.286

-5.315

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

-4.411

-4.326

-4.527

-4.570

-4.572

-4.669

8.1

Ruimtelijke ordening

-2.567

-5.967

-6.069

-6.297

-3.291

-3.332

8.2

Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

-29.880

-9.620

-25.007

-38.728

-24.209

-6.489

8.3

Wonen en bouwen

-7.320

-7.193

-7.065

-6.963

-6.346

-6.282

TOTAAL LASTEN

-552.603

-526.876

-571.382

-565.646

-546.531

-527.372

TAAKVELDEN

REKENING
2018

BEGROTING
2019

BEGROTING
2020

RAMING
2021

RAMING
2022

RAMING
2023

BATEN

0.1

Bestuur

582

440

483

483

483

483

0.10

Mutaties reserves

47.629

30.424

41.529

25.862

24.013

20.835

0.11

Resultaat van de rekening van baten en lasten

0

0

0

0

0

0

0.2

Burgerzaken

3.120

2.443

2.479

2.479

2.479

2.479

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

3.624

974

722

722

722

722

0.4

Overhead

0

14.776

15.390

15.438

14.707

14.661

0.5

Treasury

6.776

6.101

6.238

5.648

4.623

4.177

0.61

OZB woningen

23.007

24.630

26.103

27.009

27.674

28.023

0.62

OZB niet-woningen

19.502

20.656

21.654

22.427

22.997

23.296

0.63

Parkeerbelasting

2.891

2.740

2.781

2.781

2.781

2.781

0.64

Belastingen overig

3.521

2.956

2.399

1.824

1.249

1.249

0.7

Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds

274.188

285.215

298.528

296.376

293.284

293.807

0.8

Overige baten en lasten

368

703

785

785

785

785

0.9

Vennootschapsbelasting (VpB)

0

0

0

0

0

0

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

10

7

7

7

7

7

1.2

Openbare orde en veiligheid

1.164

1.325

1.578

1.578

1.581

1.579

2.1

Verkeer en vervoer

3.988

1.355

1.337

1.611

1.611

1.611

2.2

Parkeren

456

292

296

296

296

296

2.4

Economische havens en waterwegen

0

0

0

0

0

0

2.5

Openbaar vervoer

112

59

60

60

60

60

3.1

Economische ontwikkeling

0

0

0

0

0

0

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

15.018

12.552

8.926

5.759

5.980

6.355

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

412

500

507

507

507

507

3.4

Economische promotie

0

0

0

0

0

0

4.1

Openbaar basisonderwijs

2

0

10

10

10

10

4.2

Onderwijshuisvesting

1.888

1.639

2.308

2.308

2.308

2.308

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

6.454

5.631

6.884

6.884

6.884

6.884

5.1

Sportbeleid en activering

5

0

21

21

21

21

5.2

Sportaccommodaties

4.571

1.555

3.486

3.486

3.486

3.486

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

3.981

4.451

3.975

3.975

3.975

3.975

5.4

Musea

209

176

174

174

275

275

5.5

Cultureel erfgoed

0

0

0

0

0

0

5.6

Media

0

0

0

0

0

0

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

175

0

30

30

30

30

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

471

448

460

399

399

399

6.2

Wijkteams

14

0

36

36

36

36

6.3

Inkomensregelingen

50.143

52.167

50.767

51.267

51.467

51.567

6.4

Begeleide participatie

37

0

0

0

0

0

6.5

Arbeidsparticipatie

997

529

816

47

47

47

6.6

Maatwerkvoorziening (WMO)

624

868

905

905

905

905

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

1.213

90

162

163

168

176

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

9

0

38

38

38

38

6.81

Ge-escaleerde zorg 18+

2.070

1.706

1.770

1.770

1.770

1.770

6.82

Ge-escaleerde zorg 18-

147

0

42

42

42

42

7.1

Volksgezondheid

70

0

52

52

52

52

7.2

Riolering

13.064

13.266

13.512

13.686

13.888

14.061

7.3

Afval

16.698

17.227

18.511

19.328

19.980

20.326

7.4

Milieubeheer

68

39

39

39

39

39

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

5.134

5.343

5.729

5.767

5.789

5.872

8.1

Ruimtelijke ordening

523

61

1.182

1.182

1.182

1.182

8.2

Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

31.481

9.518

24.481

38.202

23.683

5.963

8.3

Wonen en bouwen

6.184

4.017

4.188

4.182

4.217

4.193

TOTAAL BATEN

552.603

526.876

571.382

565.646

546.531

527.372

ga terug