Uitgebreid overzicht reserves en voorzieningen

Uitgebreid overzicht reserves

Tabel: BR.01 Staat van reserves

Omschrijving

Saldo begin 2019

Erbij 2019

Eraf 2019

Saldo begin 2020

Erbij 2020

Eraf 2020

Saldo begin 2021

A. Reserve ter afdekking van risico's

Bedrijfsvoeringsreserve

4.397

600

0

4.997

200

-278

4.920

Bedrijfsvoeringsreserve CBA

253

0

-226

27

0

0

27

Calamiteiten budgetsubsidiëring

1.036

68

0

1.104

0

-1.000

104

Participatiebudget

1.109

0

-1.056

53

0

-52

1

Rekeningsaldo

28.665

0

-28.665

0

0

0

0

Saldireserve

76.970

22.594

-22.652

76.912

1.750

-16.403

62.259

Totaal A. Reserve ter afdekking van risico's

112.430

23.262

-52.599

83.093

1.950

-17.733

67.310

B. Reserves in verband met meerjarig beleid

Maatschappelijke opvang

2.912

858

-520

3.250

0

0

3.250

Reserve Duurzame Stad

0

0

0

0

2.963

0

2.963

Reserve Sociaal Domein

18.183

0

-12.366

5.817

0

-1.818

3.999

Reserve Woningbouw

9.807

474

-3.600

6.681

1.650

-2.100

6.231

Ruimtelijke investeringen (RRI)

2.061

0

-1.132

929

0

-50

879

Sociaal programma A'foort Vernieuwt

2.289

0

0

2.289

0

-2.100

189

Wijkse voorzieningen Vathorst

897

267

0

1.163

272

-900

535

Totaal B. Reserves in verband met meerjarig beleid

36.148

1.599

-17.618

20.130

4.885

-6.968

18.046

C. Reserves voor beleidsprioriteiten

Armandomuseum

228

10

-90

149

7

0

155

Binnenstedelijke ontwikkelingen

2.051

0

-186

1.865

0

0

1.865

Evenementen

399

315

-464

250

50

0

300

Knooppunt Hoevelaken

5.213

1.059

0

6.272

911

0

7.183

Reserve ontwikkeling langs Eem en Spoor

0

0

0

0

2.500

0

2.500

Reserve stedelijke voorzieningen

2.297

6.950

0

9.247

0

-1.000

8.247

Reserve verhoogde asielinstroom

766

0

-427

339

0

0

339

Verkoop gerestaureerde woningen

76

0

0

76

0

-76

0

Totaal C. Reserves voor beleidsprioriteiten

11.031

8.334

-1.167

18.197

3.468

-1.076

20.590

D. Egalisatiereserves

Reserve sport en bewegen

964

0

-68

896

0

-600

296

Totaal D. Egalisatiereserves

964

0

-68

896

0

-600

296

E. Financieel-technische reserves

Banenplan

113

0

-113

0

0

0

0

Ombuigingsreserve

572

0

-350

222

0

-222

0

Openbaar vervoer (RIS)

363

0

-108

255

0

-150

105

Reserve dekking kapitaallasten Stadhuisplein

1.926

575

0

2.500

0

0

2.500

Reserve kapitaallasten riolering

0

5.497

0

5.497

0

-179

5.318

Reserve regionale participatiegelden

0

993

0

993

0

0

993

Reserve toekomstfonds duurzame ontwikkeling

463

200

-150

513

0

-463

50

Reserve VERDER

10.005

3.700

-1.500

12.205

1.500

-1.500

12.205

Reserve vervangingsinvesteringen

16.689

567

-2.139

15.117

895

-5.059

10.953

Reserve voorziening onderhoud:

- Groot onderhoud CBA

97

180

0

277

180

0

458

- Onderhoud De Dissel

291

0

-291

0

0

0

0

- Onderhoud gebouwen brandweer

1.477

96

-513

1.060

0

0

1.060

- Onderhoud openbare ruimte

1.268

0

0

1.268

0

0

1.268

- Onderhoud stadhuisplein

6.912

1.161

-1.100

6.973

1.161

-3.900

4.234

- Reserve onderhoud monumentale panden

1.462

0

0

1.462

0

0

1.462

Subtotaal Reserve voorziening onderhoud:

11.507

1.437

-1.904

11.040

1.341

-3.900

8.481

Uitvoering bodembescherming en sv

9.870

2.185

-2.172

9.883

785

-3.680

6.988

Totaal E. Financieel-technische reserves

51.508

15.154

-8.437

58.225

4.521

-15.152

47.594

TOTAAL

212.081

48.349

-79.889

180.541

14.824

-41.529

153.836

Omschrijving

Saldo begin 2021

Erbij 2021

Eraf 2021

Saldo begin 2022

Erbij 2022

Eraf 2022

Saldo begin 2023

A. Reserve ter afdekking van risico's

Bedrijfsvoeringsreserve

4.920

0

-150

4.770

0

-150

4.620

Bedrijfsvoeringsreserve CBA

27

0

0

27

0

0

27

Calamiteiten budgetsubsidiëring

104

0

0

104

0

0

104

Participatiebudget

1

0

0

1

0

0

1

Rekeningsaldo

0

0

0

0

0

0

0

Saldireserve

62.259

70

-17.111

45.218

7.354

-18.196

34.376

Totaal A. Reserve ter afdekking van risico's

67.310

70

-17.261

50.119

7.354

-18.346

39.127

B. Reserves in verband met meerjarig beleid

Maatschappelijke opvang

3.250

0

0

3.250

0

0

3.250

Reserve Duurzame Stad

2.963

2.500

0

5.463

2.500

0

7.963

Reserve Sociaal Domein

3.999

0

-500

3.499

0

0

3.499

Reserve Woningbouw

6.231

1.700

-2.000

5.931

1.700

-1.200

6.431

Ruimtelijke investeringen (RRI)

879

0

-50

829

0

-50

779

Sociaal programma A'foort Vernieuwt

189

0

0

189

0

0

189

Wijkse voorzieningen Vathorst

535

272

0

807

272

0

1.079

Totaal B. Reserves in verband met meerjarig beleid

18.046

4.472

-2.550

19.968

4.472

-1.250

23.190

C. Reserves voor beleidsprioriteiten

Armandomuseum

155

3

0

158

0

0

158

Binnenstedelijke ontwikkelingen

1.865

0

0

1.865

0

0

1.865

Evenementen

300

50

0

350

50

0

400

Knooppunt Hoevelaken

7.183

952

0

8.136

952

0

9.088

Reserve ontwikkeling langs Eem en Spoor

2.500

0

0

2.500

0

0

2.500

Reserve stedelijke voorzieningen

8.247

0

-55

8.192

0

-55

8.137

Reserve verhoogde asielinstroom

339

0

0

339

0

0

339

Verkoop gerestaureerde woningen

0

0

0

0

0

0

0

Totaal C. Reserves voor beleidsprioriteiten

20.590

1.005

-55

21.540

1.002

-55

22.487

D. Egalisatiereserves

Reserve sport en bewegen

296

0

0

296

0

0

296

Totaal D. Egalisatiereserves

296

0

0

296

0

0

296

E. Financieel-technische reserves

Banenplan

0

0

0

0

0

0

0

Ombuigingsreserve

0

0

0

0

0

0

0

Openbaar vervoer (RIS)

105

0

0

105

0

0

105

Reserve dekking kapitaallasten Stadhuisplein

2.500

0

0

2.500

0

-250

2.250

Reserve kapitaallasten riolering

5.318

0

-177

5.141

0

-176

4.965

Reserve regionale participatiegelden

993

0

0

993

0

0

993

Reserve toekomstfonds duurzame ontwikkeling

50

0

0

50

0

0

50

Reserve VERDER

12.205

0

0

12.205

0

0

12.205

Reserve vervangingsinvesteringen

10.953

687

-1.819

9.821

1.084

-2.435

8.471

Reserve voorziening onderhoud:

- Groot onderhoud CBA

458

180

0

638

180

0

818

- Onderhoud De Dissel

0

0

0

0

0

0

0

- Onderhoud gebouwen brandweer

1.060

0

0

1.060

0

0

1.060

- Onderhoud openbare ruimte

1.268

0

0

1.268

0

0

1.268

- Onderhoud stadhuisplein

4.234

1.161

-1.000

4.394

1.161

-1.000

4.555

- Reserve onderhoud monumentale panden

1.462

0

0

1.462

0

0

1.462

Subtotaal Reserve voorziening onderhoud:

8.481

1.341

-1.000

8.822

1.341

-1.000

9.163

Uitvoering bodembescherming en sv

6.988

0

-3.000

3.988

0

-500

3.488

Totaal E. Financieel-technische reserves

47.594

2.028

-5.996

43.626

2.425

-4.361

41.690

TOTAAL

153.836

7.576

-25.862

135.549

15.254

-24.013

126.790

Omschrijving

Saldo begin 2023

Erbij 2023

Eraf 2023

Saldo begin 2024

A. Reserve ter afdekking van risico's

Bedrijfsvoeringsreserve

4.620

0

0

4.620

Bedrijfsvoeringsreserve CBA

27

0

0

27

Calamiteiten budgetsubsidiëring

104

0

0

104

Participatiebudget

1

0

0

1

Rekeningsaldo

0

0

0

0

Saldireserve

34.376

6.300

-16.577

24.099

Totaal A. Reserve ter afdekking van risico's

39.127

6.300

-16.577

28.850

B. Reserves in verband met meerjarig beleid

Maatschappelijke opvang

3.250

0

0

3.250

Reserve Duurzame Stad

7.963

2.500

0

10.463

Reserve Sociaal Domein

3.499

0

0

3.499

Reserve Woningbouw

6.431

1.700

-1.200

6.931

Ruimtelijke investeringen (RRI)

779

0

-50

729

Sociaal programma A'foort Vernieuwt

189

0

0

189

Wijkse voorzieningen Vathorst

1.079

272

0

1.351

Totaal B. Reserves in verband met meerjarig beleid

23.190

4.472

-1.250

26.412

C. Reserves voor beleidsprioriteiten

Armandomuseum

158

0

0

158

Binnenstedelijke ontwikkelingen

1.865

0

0

1.865

Evenementen

400

50

0

450

Knooppunt Hoevelaken

9.088

952

0

10.040

Reserve ontwikkeling langs Eem en Spoor

2.500

0

0

2.500

Reserve stedelijke voorzieningen

8.137

0

-55

8.082

Reserve verhoogde asielinstroom

339

0

0

339

Verkoop gerestaureerde woningen

0

0

0

0

Totaal C. Reserves voor beleidsprioriteiten

22.487

1.002

-55

23.435

D. Egalisatiereserves

Reserve sport en bewegen

296

0

0

296

Totaal D. Egalisatiereserves

296

0

0

296

E. Financieel-technische reserves

Banenplan

0

0

0

0

Ombuigingsreserve

0

0

0

0

Openbaar vervoer (RIS)

105

0

0

105

Reserve dekking kapitaallasten Stadhuisplein

2.250

0

-250

2.000

Reserve kapitaallasten riolering

4.965

0

-175

4.790

Reserve regionale participatiegelden

993

0

0

993

Reserve toekomstfonds duurzame ontwikkeling

50

0

0

50

Reserve VERDER

12.205

0

0

12.205

Reserve vervangingsinvesteringen

8.471

1.084

-1.029

8.526

Reserve voorziening onderhoud:

- Groot onderhoud CBA

818

180

0

998

- Onderhoud De Dissel

0

0

0

0

- Onderhoud gebouwen brandweer

1.060

0

0

1.060

- Onderhoud openbare ruimte

1.268

0

0

1.268

- Onderhoud stadhuisplein

4.555

1.161

-1.000

4.716

- Reserve onderhoud monumentale panden

1.462

0

0

1.462

Subtotaal Reserve voorziening onderhoud:

9.163

1.341

-1.000

9.504

Uitvoering bodembescherming en sv

3.488

0

-500

2.988

Totaal E. Financieel-technische reserves

41.690

2.425

-2.954

41.161

TOTAAL

126.790

14.199

-20.835

120.154

In de cijfers 2019 in bovenstaande tabel zijn alle door de Raad vastgestelde wijzigingen in 2019 verwerkt.