Overzicht subsidieregelingen en plafonds

De volgende subsidieregelingen en bijbehorende subsidieplafonds zijn voor 2020 van toepassing:

Tabel: BSP.01 Subsidieregelingen en subsidieplafonds

Nr.

Naam regeling

Doelgroep

Subsidieplafond

1.

Subsidieregeling Bodemsanering bedrijfsterreinen 2008

Zowel rechtspersonen als natuurlijke personen.

Voor verdeelregels zie: Subsidieregeling Bodemsanering bedrijfsterreinen 2008

2.

Subsidieregeling deskundigheids-bevordering vrijwilligers 2013

Organisaties op het hele maatschappelijke terrein, uitgezonderd religieuze instellingen waarvan het doel het stimuleren van het geloof is en politieke partijen, die (ook) met vrijwilligers werken.

Subsidieplafond 2020: € 12.200

Voor verdeelregels zie: Subsidieregeling deskundigheidsbevordering vrijwilligers 2013

3.

Subsidieregeling uitvoeringsprogramma jeugd en onderwijs

rechtspersonen

Subsidieplafond 2020: pm

De beschikkingen van het Rijk voor 2020 zijn nog niet ontvangen. Zodra wij de benodigde informatie hebben ontvangen, stellen wij het subsidieplafond vast.

Voor verdeelregels zie:

Subsidieregeling Uitvoeringsprogramma Jeugd en Onderwijs

4.

Subsidieregeling Sport en bewegen 2020

Amersfoortse sportverenigingen, belangenorganisaties, stichtingen en inwonersinitiatieven.

Subsidieplafond 2020: € 615.000

Voor verdeelregels zie: Subsidieregeling sport en bewegen 2020

5.

Subsidieregeling sporttechnisch jeugdkader 2014

In Amersfoort gevestigde verenigingen of instellingen die ingeschreven staan bij de KvK en die lid zijn van een bij NOC*NSF aangesloten sportbond.

Subsidieplafond 2020: € 147.200 (inclusief uitvoeringskosten SRO)

Voor de verdeelregels zie: Subsidieregeling sporttechnisch jeugdkader 2014

6.

Subsidieregeling Buurtbudget 2014

Bewonersorganisaties die rechtspersoon zijn en die voldoen aan de gestelde eisen.

Subsidieplafond 2020: € 399.000

Voor verdeelregels zie: Subsidieregeling Buurtbudget 2014

7.

Subsidieregeling meerjarige subsidies cultureel klimaat 2017-2020

Rechtspersonen zonder winstoogmerk voor de organisatie van beeldende kunst en vormgeving, podiumkunst, culturele festivals, evenementen.

Voor verdeelregels zie: Subsidieregeling meerjarige subsidie cultureel klimaat 2017-2020

8.

Projectsubsidies Amateurkunst

Rechtspersonen die voldoen aan de gestelde eisen.

Subsidieplafond 2020: € 51.900 (wordt uitgevoerd door Scholen in de Kunst)

Voor verdeelregels zie: Regeling projectsubsidies amateurkunst

9.

Subsidieregeling structurele subsidie voor amateurkunst verenigingen 2013

Rechtspersonen met als voornaamste doel de beoefening van amateurkunst in verenigingsverband.

Subsidieplafond 2020: € 180.700 (wordt uitgevoerd door Scholen in de Kunst)

Voor verdeelregels zie: Subsidieregeling structurele subsidie voor amateurkunstverenigingen 2013

10.

Huursuppletieregeling voor amateurkunst- verenigingen 2013

Amersfoortse amateurkunst-verenigingen.

Subsidieplafond 2020: € 15.700

Voor verdeelregels zie: Huursuppletieregeling voor amateurkunstverenigingen 2013

11.

Subsidieregeling Toekomstfonds innovaties in zorg en welzijn

Zorginstellingen, welzijnsorganisaties, onderwijsinstellingen, verenigingen en stichtingen, bewoners(initiatieven) en commerciële rechtspersonen, die het uitvoeren van activiteiten op het gebied van zorg en welzijn tot doel hebben.

Subsidieplafond: € 675.000

Voor verdeelregels zie: subsidieregeling Toekomstfonds innovaties in zorg en welzijn

12.

Subsidieregeling monumenten en beeldbepalende panden, Amersfoort 2013

Zowel rechtspersonen als natuurlijke personen die eigenaar zijn van een monument of beeldbepalend gebouw in Amersfoort.

Subsidieplafond 2020: € 75.300

Voor verdeelregels zie: Subsidieregeling monumenten en beeldbepalende panden, Amersfoort 2013

13.

Subsidieregeling Toekomstfonds duurzame ontwikkeling

Bedrijven, instellingen en bewonersinitiatieven.

Subsidieplafond 2020: € 250.000

Voor verdeelregels zie:

subsidieregeling Toekomstfonds duurzame ontwikkeling

14.

Subsidieregeling volwasseneneducatie 2020-2023

Organisaties die educatie aanbieden aan volwassenen.

Subsidieplafond 2020: pm.

De rijksmiddelen voor 2020 zijn nog niet vastgesteld. Na ontvangst hiervan zullen wij het subsidieplafond 2020 vaststellen.

Voor de subsidieregeling zie besluitenlijst college van september/oktober 2019.

15.

Subsidieregeling #InDeBuurt

Rechtspersoon (zonder winstoogmerk) die kennis heeft van de formele en informele netwerken in Amersfoort en minimaal 3 jaar ervaring met het aanbieden van de gevraagde activiteiten.

Subsidieplafond 2020: € 1.746.700

Voor verdeelregels zie:

subsidieregeling #In de buurt

16.

Subsidieregeling Toekomstfonds Onderwijs-Arbeidsmarkt

Bedrijven en onderwijsinstellingen uit de regio Amersfoort.

Subsidieplafond 2020: € 250.000

Voor verdeelregels zie:

subsidieregeling Toekomstfonds Onderwijs-Arbeidsmarkt

17.

Projectsubsidies Journalistiek

Zelfstandig werkende journalisten, publieke media instellingen, mediabedrijven en studenten journalistiek (hbo, wo) kunnen subsidie aanvragen

Subsidieplafond 2020: € 46.700

Voor verdeelregels zie: subsidieregeling projectsubsidies journalistiek

18.

Projectsubsidies professionele kunst en cultuur

De regeling is bedoeld voor rechtspersonen, waaronder verenigingen en stichtingen en natuurlijke personen.

Subsidieplafond 2020: € 270.000

Voor verdeelregels zie: subsidieregeling projectsubsidies professionele kunst en cultuur

ga terug