4. Bestuur en dienstverlening

Inleiding

Bestuur en Participatie
De opgaven en vraagstukken waar we voor staan willen wij zoveel mogelijk in samenspraak met bewoners oplossen. Betekenisvolle participatie en een constructieve dialoog met de hele samenleving zijn daarbij van belang. De samenleving wil niet enkel geïnformeerd worden over de activiteiten van de overheid maar beïnvloedt op verschillende momenten en langs verschillende kanalen beeld- en besluitvorming. Hier tijdig op inspelen is van belang en doen we langs steeds meer kanalen, waarbij keuzes en afwegingen transparant gemaakt worden. Het politieke debat en verantwoording over gemaakte keuzes vinden plaats in de gemeenteraad.
Wanneer de gemeente ingrijpt in de directe leefomgeving is tijdige participatie, zoals met starten voor de start, van belang. Dit doen we omdat we bewoners zeggenschap willen geven over hun eigen woon- en leefomgeving. Omgevingscommunicatie is hierbij steeds belangrijker omdat elke onvolkomenheid in het handelen door of namens de gemeente, direct in de belangstelling staat.
We staan open voor initiatieven uit de stad en denken graag mee over de mogelijkheden voor de initiatiefnemer om het initiatief te realiseren. Om hierbij meer oog te hebben voor de belangen en initiatieven van bewoners die minder toegang hebben tot besluitvorming, verkennen we in 2020 de mogelijkheden die buurtbudgetten bieden.

Regionale samenwerking
In 2019 hebben de gemeenteraden uit de regio Amersfoort de thema’s vastgesteld voor de strategisch agenda 2019 – 2023. Als gemeente Amersfoort werken we mee aan de uitvoering van deze strategische regioagenda.
Wij hebben een actieve rol in de Regio Amersfoort, Utrecht Region en de Economic Board Utrecht (EBU). Het aangaan van Coalities en samenwerkingen doen we vanuit de opgave. Soms is samenwerking in de regio logisch maar soms is aansluiting zoeken bij een grotere (stedelijke) schaal nuttiger. Per opgave of kans bepaalt het college welke samenwerking het meest effectief is voor Amersfoort, zeker waar het gaat om kansen voor (co)financiering van stedelijke en regionale opgaven. Vanuit het Rijk wordt de samenwerking en financiering bij de grote opgaven in toenemende mate georganiseerd via regiodeals.

Herdenking 75 Jaar bevrijding
In heel Nederland wordt het komende jaar aandacht besteed aan de bevrijding 75 jaar geleden. Amersfoort, Hoogland en Hooglanderveen – officieel pas bevrijd op 7 mei – zijn de komende maanden het toneel van een uitgebreid programma. In samenwerking met vele culturele, maatschappelijke en erfgoedorganisaties staan we stil bij de historische gebeurtenissen en vieren we de vrijheid. De vrijheid waarin Amersfoorters samen kunnen bouwen aan hun stad, nu en in de toekomst.
Dienstverlening
Onze dienstverlening wordt in toenemende mate plaats en tijd onafhankelijk. In 2020 gaan we werken met digitale balies bij Burgerzaken en Belastingen.
In 2020 willen we werken aan een hogere klantwaardering voor meldingen in de openbare ruimte.
De verwachting is dat tussen 2019 en 2022 een teruggang zal zijn in de aanvraag van reisdocumenten als gevolg van de verlengde geldigheidsduur van deze documenten (10 jaar in plaats van 5 jaar).
Voor een beter bereikbaarheid van het KCC (14033) wordt het mogelijk om ook per chat contact op te nemen met het KCC. Ook wordt een nieuwe  telefoonsysteem aangeschaft.
Juridisering?
Er is een trend zichtbaar waarin meningsverschillen of conflicten worden gejuridiseerd; mondigheid en het claimgedrag nemen toe. Ook is er sprake van een toename in wet- en regelgeving die ook complexer wordt. Het werkveld van de gemeente is ook aan forse veranderingen onderhevig en toegenomen met als gevolg meer juridische vraagstukken. Maar ook technologische ontwikkelingen (zoals ‘smart cities’) en open normen in bijvoorbeeld het sociaal domein leveren (ethische) vraagstukken op, die medewerkers niet simpel meer kunnen oplossen door toepassing van wet- en regelgeving. De juridische aspecten in het functioneren van een gemeente (bestuurlijk en ambtelijk) worden daardoor minstens zo belangrijk als de financiële aspecten.
Privacy
In alles wat we doen werken we zorgvuldig met persoonsgegevens. Bij de informatieverwerking werken we conform het geactualiseerde privacybeleid. In 2020 versterken werken verder aan privacybescherming en privacy bewustzijn. Het is zoeken naar een hernieuwde en goede balans tussen zorgen dat de privacy van burgers adequaat wordt beschermd en de werkbaarheid binnen de organisatie.
Klachtenafhandeling
Sinds 2017 wordt de klachtenprocedure in het sociaal domein anders uitgevoerd. ook is in 2018 een nieuwe klachtenregeling ingevoerd. Met de raad worden de nieuwe procedures in 2020 geëvalueerd. Daarbij zal ook gekeken worden naar de wijze waarop de bezwaarschriftenprocedure in Amersfoort is ingericht.

ga terug