IJkpunten financiële positie

Financiële IJkpunten

Sinds 2014 kijken we naar een aantal kengetallen en we volgen deze over meerdere jaren, om zo een beter beeld te krijgen van hoe stabiel, weerbaar en wendbaar onze begroting is. De kengetallen staan in de Nota normering Gemeentefinanciën.  Tweemaal per jaar, bij de jaarrekening en bij de begroting, actualiseren we de scores op deze ijkpunten zoveel mogelijk aan de hand van de laatst bekende cijfers. Dat is nu voor de begroting 2020 ook weer gedaan. In de tabel hieronder staan de scores van de afgelopen begrotingen en jaarrekeningen. Op die manier ontstaat een meerjarig geheel zodat ook trends en ontwikkelingen zichtbaar kunnen worden. In dit overzicht zijn ook de verplichte financiële kengetallen op grond van het BBV opgenomen. Omdat daar meerjarig een beeld van gegeven moet worden, hebben wij dat voor onze overige ijkpunten zoveel als mogelijk ook gedaan.

Sommige ijkpunten, zoals de cijfers over (onderdelen van) de balans, zijn gebaseerd op rekeninggegevens van het meest recente rekeningjaar of op basis van de geprognosticeerde balans.
De scores op de ijkpunten geven geen bijzonderheden te zien.    
Overigens zijn we met uw Raad in gesprek om het aantal ijkpunten te verminderen en te bezien of het verstandig is om andere ijkpunten wellicht te normeren.

Tabel: FP.01 IJkpunten
(x €mln.)

SIGNAAL- WAARDE

SCORE
BEGR. 2018

SCORE
REK. 2018

SCORE
BEGR. 2019

SCORE
BEGR. 2020

SCORE
RAMING 2021

SCORE
RAMING 2022

SCORE
RAMING 2023

Wettelijk of niet

WEERBAARHEID

Weerstandsratio

> 1,00

2,7

2,1

2,1

1,4

1,1

0,8

0,6

Eigen ijkpunt; aangepaste definitie

Reserves stand ultimo jaar

164

183

162

154

136

127

120

Eigen ijkpunt; geen norm

Solvabiliteitsratio

23,7%

30,0%

23,6%

21,3%

19,5%

18,6%

17,9%

Wettelijk (BBV); nieuw, geen norm

STABILITEIT

Structureel saldo

>  0

16,5

24,1

7,7

4,8

1,5

-1,7

-1,7

Wettelijk (BBV); nieuwe definitie tov onze definitie

Structureel saldo in %

3,5%

5,0%

1,5%

0,9%

0,3%

-0,3%

-0,3%

Wettelijk (BBV); nieuw, geen norm

Volatiliteit

< 47,50%

31,3%

39,4%

37,6%

33,1%

33,2%

34,9%

35,9%

Eigen ijkpunt

EMU-saldo

-18,0

-4,0

8,6

-30,1

-25,1

9,7

4,0

3,8

Wettelijk (BBV); Wettelijke norm

FLEXIBILITEIT

Belastingen

– Kostendekkendheid leges

< 100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Wettelijke norm

– Onbenutte belastingcapaciteit

7,4

3,7

3,9

4,6

3,7

3,1

2,9

3,2

Eigen ijkpunt

– Lastendruk t.o.v. landelijk

5,6

1,3

-0,3

-1,7

-2,3

-2,3

-2,3

-2,3

Wettelijk (BBV); nieuw, geen norm

– Lastendruk t.o.v. landelijk in %

97,4%

100,6%

103,7%

104,6%

104,6%

104,6%

104,6%

Wettelijk (BBV); nieuw, geen norm

Schuld

– Netto schuldquote

< 130%

72%

53%

63%

70%

67%

68%

69%

Wettelijk (BBV); nieuw, geen norm

– Netto gecorrigeerde schuldquote

< 130%

50%

52%

55%

69%

66%

67%

68%

Wettelijk (BBV); nieuw, geen norm

– Bruto Rentequote

< 5%

2,3%

2,1%

1,9%

1,7%

1,5%

1,4%

1,2%

Eigen ijkpunt

– Netto Rentequote

< 2,5%

1,3%

1,7%

1,6%

1,3%

1,2%

1,1%

1,0%

Eigen ijkpunt

– Renterisiconorm

< 91,3

93,2

30,9

102,0

111,3

111,6

106,2

102,6

Wettelijk (BBV); Wettelijke norm

– Kasgeldlimiet

<  39,5

39,6

53,4

43,0

47,3

47,4

45,1

43,6

Wettelijk (BBV); Wettelijke norm

Bedrijfsvoering en exploitatie

– Kapitaallasten quote

< 10%

4,2%

3,2%

3,9%

3,6%

3,8%

4,4%

4,5%

Eigen ijkpunt

– Vaste personeel quote

< 15%

10,9%

13,7%

15,1%

15,2%

15,2%

15,8%

16,3%

Eigen ijkpunt

– Flexibel personeel quote *

<  5%

3,2%

3,9%

3,7%

3,9%

3,9%

3,9%

3,9%

Eigen ijkpunt

– Structurele subsidie quote

< 15%

13,1%

13,7%

12,2%

10,4%

10,4%

10,9%

11,3%

Eigen ijkpunt

– Incidentele subsidie quote **

< 2,5%

-

4,8%

-

-

-

-

-

Eigen ijkpunt

– Investeringen / schulden

35,6%

40,4%

24,7%

44,6%

49,7%

54,0%

57,7%

Eigen ijkpunt; geen norm

– Grondexploitaties

21,1%

15,2%

19,7%

16,5%

9,7%

5,8%

4,7%

Wettelijk (BBV); nieuw, geen norm

* De flexibele personeel quote voor de jaren 2020 tot en met 2023 is gelijk aan de jaarrekening 2018. Dit is de meest actuele berekening. De lasten van flexibel personeel kunnen pas na afloop van een begrotingsjaar bepaald worden en zijn moeilijk vooraf in te schatten.
** De incidentele subsidiequote voor de jaren 2020 tot en met 2023 zal in de jaarrekeningen van de betreffende jaren worden gemeld, aangezien deze pas gedurende het jaar worden verstrekt.