Verklarende woordenlijst

 • ABC-scholen

Bundeling van de krachten van scholen, organisaties voor kinderopvang/buitenschoolse opvang, peuterspeelzalen en het wijkwelzijnswerk (waaronder kinder-, meiden- en tienerwerk)

 • ACM

Autoriteit Consument en Markt

 • AD2020

Amersfoort Digitaal 2020

 • Agile

Agile staat letterlijk voor wendbaar, lenig en flexibel. Agile organiseren is een manier van denken, werken en organiseren. Het stelt organisaties in staat om snel en effectief in te spelen op veranderingen.

 • ASF

Amersfoortse Sport Federatie

 • ASV

Algemene subsidieverordening

 • AV

Amersfoort Vernieuwt

 • AVU

Afvalverwijdering Utrecht

 • BAG

Basisregistraties Adressen en Gebouwen

 • B&W

Burgemeester en wethouders

 • BBV

Besluit, Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten

 • Bbz-uitkering

Besluit bijstandsverlening zelfstandigen

 • BCF

BTW compensatiefonds

 • BIO

Baseline Informatieveiligheid

 • BKWI

Bureau ketenregistratie werk en inkomen

 • BOA

Buitengewoon opsporingsambtenaar

 • BRP

Basisregistratie Personen

 • BUIG

Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorziening Gemeenten

 • BVC

Boomveiligheidscontrole

 • BVH   

Basisvoorziening Handhaving

 • BZK   

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

 • CAO

Collectieve arbeidsovereenkomst

 • CBA

Crematorium en Begraafplaats Amersfoort

 • CBS

Centraal Bureau voor de Statistiek

 • Circulaire economie

Een economisch systeem dat de herbruikbaarheid van producten en grondstoffen maximaliseert en waardevernietiging minimaliseert

 • CISO

Concern Information Security Officer

 • CNME   

Centrum voor Natuur- en Milieu educatie

 • CO2

Koolstofdioxide (broeikasgas)

 • CPB

Centraal Planbureau

 • CSG

Centrum voor Seksueel Geweld

 • C.V.

Coöperatieve Vereniging

 • CROW   

Kwaliteitscatalogus openbare ruimte

 • DUO

Dienst Uitvoering Onderwijs

 • DSO

Digitaal Stelsel Omgevingswet

 • DVO

Dienstverleningsovereenkomst

 • ECB

Europese Centrale Bank

 • EBU

Economic Board Utrecht, het samenwerkingsverband van het Utrechtse bedrijfsleven, overheden en kennisinstellingen

 • EMU

Economische en Monetaire Unie

 • EZK

Economische Zaken en Klimaat

 • FG

Functionaris Gegevensbescherming

 • Wet FIDO

Wet financiering decentrale overheden

 • FIWARE Lab

In dit lab kunnen developers gratis gebruikmaken van datacenter-faciliteiten en de standaard bouwstenen

 • Fte

fulltime-equivalent/ werktijdfactor

 • G40

Netwerk van 40 (middel)grote steden

 • GFT

Groente, Fruit en Tuinafval

 • GGD

Gemeentelijke gezondheidsdienst

 • GGD-rU

GGD regio Utrecht

 • GGI-veilig

Gemeentelijke Gemeenschappelijk Infrastructuur Veilig

 • GGZ

Geestelijke gezondheidszorg

 • GHOR

Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio

 • GR

Gemeenschappelijke Regeling

 • GRP

Gemeentelijk Rioleringsplan

 • GT

Gemeentelijke Telecommunicatie

 • HOF

Wet Houdbare Overheids Financiën

 • (H)OV

(Hoogwaardig) openbaar vervoer

 • ICT

Informatie- en Communicatie Technologie

 • IHP

Integraal Huisvestingsplan Onderwijs

 • IVN

Instituut voor natuureducatie

 • JGZ

Jeugdgezondheidszorg

 • KANS

KlimaatAdaptatie Nederlandse (middelgrote) steden

 • KCC

Klant Contact Centrum

 • KCS

Klant Contact Services

 • KPI’s

Kritieke prestatie-indicatoren

 • KWh

Kilowattuur

 • m2

Vierkante meter

 • m3

Kubieke meter

 • MaaS

Mobility as a Service

 • MBO

Middelbaar beroepsonderwijs

 • MDA++

Multidisciplinaire Aanpak

 • MFA

Multifunctionele accomodaties

 • MKB

Midden-en Kleinbedrijf

 • MJP-OR

Meerjarenuitvoeringsprogramma Openbare Ruimte

 • MOA

Museum Oud Amelisweerd

 • MPG

Milieuprestatie Gebouwen

 • NCNP

No-cure-no-pay bureau

 • NS

Nederlandse Spoorwegen

 • NSVV

Nederlandse Stichting Voor Verlichtingskunde

 • OBV

Ontwikkelingsbedrijf Vathorst

 • OCW

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

 • o/g

opgenomen gelden

 • OGGZ

Openbare Geestelijke Gezondheidszorg

 • OLV

Onze Lieve Vrouwe

 • OM

Openbaar Ministerie

 • OMNV

Ondersteuning met noodzakelijk verblijf

 • OOV

Openbare orde en veiligheid

 • O&S

Onderzoek en Statistiek

 • OV

Openbaar vervoer

 • OZB

Onroerendezaakbelasting

 • PDB

Plastic, Drankkartons en blik

 • PMD

Plastic verpakkingen, Metalen verpakkingen en Drinkpakken

 • PO

Primair onderwijs

 • POH

Praktijkondersteuner huisarts

 • REA

Regionale Economische Agenda

 • RCE

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

 • RES

Regionale Energiestrategie

 • RIB

Raadsinformatiebrief

 • RIEC

Regionaal Informatie- en Expertise Centrum

 • RIONED

Stichting RIONED stimuleert de zorg voor de riolering en water in de stad in Nederland

 • RIS

Reserve Openbaar Vervoer

 • RMC

Regionaal Meld- en Coördinatiepunt Voortijdig Schoolverlaten

 • ROCOV

Reizigers Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer

 • ROM

Regionale Ontwikkelingsmaatschappij

 • RRI

Reserve Ruimtelijke Investeringen

 • RSV

Reserve stedelijke voorzieningen

 • RUD

Regionale uitvoeringsdienst

 • RWA

Regionaal Sociaal Werkvoorzieningschap Amersfoort en omgeving

 • SAVE

Samen Veilig Midden-Nederland, Utrecht

 • SBG

Service Bureau Gemeenten

 • SBI

Sociale Basis Infrastructuur

 • SD

Sociaal domein

 • SW

Sociale werkvoorziening

 • u/g

uitgeleend geld

 • U10

Netwerk van 10 gemeenten in de provincie Utrecht: De Bilt, Bunnik, Houten, IJsselstein, Nieuwegein, Stichtse Vecht, Utrecht, Vianen, Woerden en Zeist

 • UVVB

Utrechts Verkeer en Vervoerberaad

 • UWV

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

 • VERDER

Samenwerking van gemeenten, provincie en het rijk om de bereikbaarheid van de regio Midden-Nederland te verbeteren

 • V(S)O-Pro

Voortgezet (speciaal) onderwijs (vso), praktijkonderwijs (pro)

 • VNG

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

 • VNO/NCW

Verbond van Nederlandse Ondernemingen (VNO) en het Nederlands Christelijk Werkgeversverbond

 • VPB

Vennootschapsbelasting

 • VRU

Veiligheidsregio Utrecht

 • VSV

Voortijdig schoolverlaten

 • VTH

Vergunningen, toezicht en handhaving

 • VVE

Voor- en vroegschoolse educatie

 • VWS

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

 • Wabo

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 • WKO

Warmte- en Koudeopslag

 • Wlz

Wet langdurige zorg

 • Wmo

Wet maatschappelijke ondersteuning

 • WOZ

Waardering onroerende zaken

 • Wsw

Wet sociale werkvoorziening

 • Zvw

Zorgverzekeringswet

ga terug