Leeswijzer

De meerjarenbegroting 2020-2023 geeft inzicht in het te voeren beleid, de inkomsten en uitgaven in 2020, met ramingen voor de jaren 2021-2023. Het college van Burgemeester en Wethouders heeft de begroting op 1 oktober 2019 aan de gemeenteraad gepresenteerd. De begroting die de raad vaststelt wordt vóór 15 november 2019 aangeboden aan de provincie.
De begroting bestaat uit een korte (financiële en beleidsmatige) inleiding, gevolgd door 6 hoofdstukken waarin de 13 beleidsinhoudelijke programma’s zijn opgenomen, en de verplichte paragrafen. Ook kent de meerjarenbegroting enkele bijlagen. Deze onderdelen zijn allemaal terug te vinden op deze webpagina(‘s) en in de pdf van de begroting 2020-2023.
De drie toekomstbeelden (Duurzame en groeiende stad; Inclusieve en veilige stad; Lerende, werkende en dynamische stad) zijn de titels van de eerste drie hoofdstukken. Elk hoofdstuk is voorzien van een inleiding met de hoofdpunten van het komende beleid. Binnen de hoofdstukken onderscheiden we de begrotingsprogramma’s. Dat is het niveau waarop de gemeenteraad de begrotingsbedragen vaststelt. Verder zijn de opgaven en ambities zoveel mogelijk vertaald naar concrete beleidsdoelen (wat willen we bereiken), activiteiten (wat gaan we daarvoor doen) en financiën (wat mag dat kosten). Dit alles is zo beknopt en integraal mogelijk uitgewerkt. Dat draagt bij aan de stuurbaarheid door raad en college en verantwoording richting de inwoners Amersfoort. Ten aanzien van de financiële tabellen: daarin analyseren we de mutaties in de begroting 2020 ten opzichte van de begroting 2019, jaarschijf 2019. Daarbij betekent een '+' bij de baten een hogere opbrengst en een '-' een lagere opbrengst. Aan de lastenkant betekent een '+' dat dit gunstig is voor de gemeentelijke financiën omdat er minder is uitgegeven; een '-' houdt in dat iets meer geld kost en dus ongunstig is voor onze financiën.
De begroting is kernachtig, maar biedt veel verwijzingen naar achterliggende beleidsnota’s, rapporten en statistieken. De hoofdtekst en financiële tabellen van de begroting, die naast de webversie in pdf-vorm beschikbaar zijn, vormen het document dat de raad vaststelt. Alle doorklikmogelijkheden op de website zijn extra achtergrondinformatie, maar zijn niet opgenomen in de pdf.
Het aanbod van beleidsindicatoren is drastisch ingekort, conform het voorstel in de Kadernota 2020-2023. Op basis van de opgaven, ambities en de te bereiken (hoofd)doelen zijn wij gekomen tot een compactere set van kernindicatoren. Een set van indicatoren die samen een goed beeld geeft van de stand van zaken van de realisatie van hoofddoelen en ambities in deze bestuursperiode. Los van deze begroting bespreekt het college samen met de raad hoe de gemeentelijke prestaties voor andere beleidsdoelen in beeld worden gebracht. Daarnaast vindt u in de bijlage de indicatoren die verplicht zijn op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording.

ga terug