BBV indicatoren

BBV indicatoren

De indicatoren die vanuit het Besluit Begroting en Verantwoording verplicht dienen de worden opgenomen in de begroting zijn hieronder weergegeven.
De cijfers zijn rechtstreeks afkomstig van de website www.waarstaatjegemeente.nl. Op deze website is ook te zien welke gerealiseerde waarden zijn gemeten voor Nederland en voor bijvoorbeeld gemeenten met een inwonertal van 100.000 tot 300.000.
NB De indicatoren zoals hieronder weergegeven staan op alfabetische volgorde en dus NIET op volgorde van programma.

% functiemenging

Realisatie cijfers

2013

2014

2015

2016

2017

2018

56,8

56,5

55,9

56,6

55,4

56,2

Bron:

Lisa

Toelichting:

De functiemengingsindex geeft de verhouding weer tussen banen en woningen en varieert van 0 (alleen wonen) tot 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als bedrijven. De indicator geeft  ook iets weer van een balans tussen wonen en werken.

% inwoners met een WMO maatwerkarrangement

Realisatie cijfers

2013

2014

2015

2016

2017

2018

5,8

6

6,1

Bron:

CBS

Toelichting:

Deze indicator betreft het aantal WMO cliënten met maatwerkarrangementen in het tweede halfjaar van genoemde jaren per 100 inwoners.  We zien momenteel in Amersfoort een stijging van het aantal inwoners dat WMO voorzieningen gebruikt.   

Het betreft halfjaar cijfers. Het meest recente cijfer is een voorlopig cijfer. Cijfers van voorgaande jaren waren ook voorlopig en zijn door na-ijlende verantwoording achteraf gaan dalen. Administratief zijn dossiers  gecorrigeerd op basis van het werkelijke zorggebruik. Hierdoor kunnen definitieve cijfers van voorgaande jaren verschillen van eerder gerapporteerde (voorlopige) cijfers. Het reële risico van de stijging door het abonnementstarief is in het streefcijfer meegenomen. Ook de 'autonome groei' van 3,5% uit het KPMG rapport is hierin verdisconteerd.
. Hier staat het p

% jongeren met jeugdhulp

Realisatie cijfers

2013

2014

2015

2016

2017

2018

8,5

9,3

9,9

10,4

Bron:

CBS

Toelichting:

Deze indicator is gebaseerd op de Amersfoortse jongeren tot en met 17 jaar die jeugdhulp ontvingen in het eerste halfjaar van 2018. Hieronder rekent het CBS zowel jeugdhulp met als zonder verblijf. Onder gemeenten met 100.000-300.000 inwoners was dit aandeel in het tweede halfjaar van genoemde jaren.
Het aandeel jeugdzorg per gemeente kan komende jaren ook wijzigen door aangekondigde veranderingen in het woonplaatsbeginsel op grond waarvan wordt bepaald aan welke gemeente de geleverde jeugdzorg wordt toebedeeld. Deze administratieve herverdeling leidt dan tot een minder zuivere trendlijn over het gebruik van jeugdzorg.    
Landelijk zien we een toename van het gebruik van zorg.

% niet-wekelijkse sporters

Realisatie cijfers

2013

2014

2015

2016

2017

2018

42,9

Bron:

GGD

Toelichting:

Percentage van de bevolking van 19 jaar en ouder dat niet minstens één keer per week aan sport doet.

% voortijdig schoolverlaters

Realisatie cijfers

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1,9

1,8

1,9

1,6

1,8

Bron:

DUO

Toelichting:

Voortijdig schoolverzuim proberen we te voorkomen. Amersfoort heeft positief resultaat in vergelijking met andere grote gemeenten waar het gemiddelde 2.3% is in het schooljaar 2017-2018.

% werkloze jongeren

Realisatie cijfers

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1,19

1,51

1,73

Bron:

Verwey Jonker Instituut

Toelichting:

% werkloze jongeren in de leeftijd van 16-22 jaar op basis van Verwey Jonker Instituut. Bij grote gemeenten was het realisatiecijfer in 2015 ook 1,73%.
Het cijfer zegt overigens weinig, omdat ze gebaseerd zijn op WW-registraties bij het UWV. De meeste werkloze jongeren hebben geen recht op een WW-uitkering en staan daardoor niet geregistreerd.
Het cijfer wordt ook niet meer geactualiseerd.
We streven naar een sluitende aanpak voor jongeren van 16-27 waarbij we werkloosheid onder jeugd willen beperken.  
De indicator dient verplicht te worden opgenomen vanuit het rijk (Besluit Begroting en Verantwoording).  Er zijn geen streefcijfers voor benoemd. Zie ook www.waarstaatjegemeente.nl.

Aandeel Jongeren met Jeugdbescherming

Realisatie cijfers

2013

2014

2015

2016

2017

2018

0,8

0,8

0,9

1

Bron:

CBS

Toelichting:

Deze indicator geeft het aandeel jongeren tot en met 17 jaar weer die gebruik hebben gemaakt van Jeugdbescherming (zoals voogdij en ondertoezichtstelling). Onder gemeenten met 100.000 - 300.000 inwoners is dit aandeel gemiddeld 1,2%.

Aandeel jongeren met Jeugdreclassering

Realisatie cijfers

2013

2014

2015

2016

2017

2018

0,4

0,4

0,4

0,4

Bron:

CBS

Toelichting:

Jongeren (12-22) met jeugdreclassering in % van alle jongeren van 12 tot en met 22 jaar. Het betreft gegevens van het tweede halfjaar van 2017, 2018 etc. Onder gemeenten met 100.000 - 300.000 inwoners is dit aandeel gemiddeld 0,4%.

Aandeel kinderen in uitkeringsgezinnen

Realisatie cijfers

2013

2014

2015

2016

2017

2018

4,97

4,99

5,14

Bron:

Verwey Jonker Instituut

Toelichting:

Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen was volgens Verwey Jonker in Amersfoort in 2015 5.14% tegenover 7.8% bij grote gemeenten (100.000-300.000 inwoners). De inzet van de Gemeente Amersfoort is gericht op participatie van kinderen in armoede.

Aantal banen per 1000 inwoners van 15 t/m 64 jaar

Realisatie cijfers

2013

2014

2015

2016

2017

2018

846

837

810

797

796

820

Bron:

Lisa, bewerking O&S

Toelichting:

Amersfoort streeft naar een balans tussen wonen en werken. We meten het vanaf 2016 via de landelijk verplicht gestelde indicator aantal banen (vanaf 1 uur per week) per 1000 inwoners van 15-65 jaar. Deze indicator laat ons zien of de economische ontwikkeling de bevolkingsontwikkeling voldoende bijhoudt. Streefcijfers: ‘meer dan 800 banen per 1000 inwoner van 15-65 jaar’. Toelichting: Bij een gezonde balans tussen wonen en werken, is er getalsmatig naast elke werkende Amersfoorter ook een baan. Van de inwoners van 15-65 jaar is rond de 80% werkzaam (de zogenaamde arbeidsparticipatie). Als het aantal werkenden circa 0,8 per inwoner van 15-65 jaar is, dan streven we naar minimaal 800 banen per 1000 inwoners van 15-65 jaar. Zie ook Dashboard economie en arbeidsmarkt op www.amersfoortincijfers.nl.                              

Aantal vestigingen per 1000 inwoners van 15 t/m 64 jaar

Realisatie cijfers

2013

2014

2015

2016

2017

2018

131,2

135,8

140,6

145,2

148,1

156,5

Bron:

Lisa

Toelichting:

Betreft aantal vestigingen van bedrijven. Indicator is van rijkswege opgenomen onder programma 'sociaal domein'.

Absoluut verzuim

Realisatie cijfers

2013

2014

2015

2016

2017

2018

0,15

0,11

3,65

1,46

0,95

Bron:

DUO

Toelichting:

Het betreft het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, per 1000 inwoners van 5-18 jaar. In 2018 was dit 0,95 in Amersfoort en bij andere grote gemeente was het 2,4.
Absoluut verzuim (het ontbreken van een schoolinschrijving) komt over het algemeen voor op ‘overstapmomenten’, dus wanneer een leerling op 5-jarige leeftijd op een school ingeschreven had moeten worden, bij een verhuizing vanuit het buitenland of wanneer leerlingen na het behalen van het vmbo-diploma niet ingeschreven zijn bij het mbo. Dit laatste is een cruciaal punt voor het voorkomen van voortijdig schoolverlaten.

Demografische druk in %

Realisatie cijfers

2013

2014

2015

2016

2017

2018

64,7

65,2

65,2

65,7

66

Bron:

CBS

Toelichting:

Het totaal aantal personen onder de 20 en vanaf 65 jaar in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar. Dit is de som van de 'groene' en 'grijze' druk. Het cijfer geeft een indicatie van de druk op de arbeidsmarkt.

Fijn huishoudelijk restafval (kg per inwoner)

Realisatie cijfers

2013

2014

2015

2016

2017

2018

220

226

216

213

209

Bron:

CBS

Toelichting:

De hoeveelheid niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval per inwoner per jaar (kg).

Gemiddelde WOZ-waarde x €1000,=

Realisatie cijfers

2013

2014

2015

2016

2017

2018

222

218

223

234

254

Bron:

Gemeente

Toelichting:

De gemiddeld getaxeerde WOZ-waarde van een woning (huur en koop).
Het bedrag voor 2018 betreft de gemiddelde WOZ-waarde per 1-1-2017 voor het belastingjaar 2018.

Geweldsmisdrijven per 1000 inwoners

Realisatie cijfers

2013

2014

2015

2016

2017

2018

5,6

5,5

4,9

4,6

4,3

4,1

Bron:

CBS

Toelichting:

Het aantal geregistreerde geweldsmisdrijven. Voorbeelden zijn seksuele misdrijven, moord en doodslag, bedreiging en mishandeling.                           

Hernieuwbare elektriciteit (%)

Realisatie cijfers

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2,4

2,5

3,8

4,3

Bron:

Klimaatmonitor Rijkswaterstaat

Toelichting:

Deel van de energie die afkomstig is uit natuurlijke hulpbronnen die constant worden aangevuld, zoals uit wind, zon, waterkracht en biomassa.

jongeren met delict voor de rechter

Realisatie cijfers

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2,52

1,87

1,53

Bron:

Verwey Joncker Instituut

Toelichting:

Het aantal jongeren van 12 t/m 21 jaar dat met een delict voor de rechter is verschenen.

netto arbeidsparticipatie

Realisatie cijfers

2013

2014

2015

2016

2017

2018

70

69

69,2

70,1

70,6

72,2

Bron:

Toelichting:

Het % van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiële) beroepsbevolking.

nieuwbouw per 1.000 woningen

Realisatie cijfers

2013

2014

2015

2016

2017

2018

8,4

6

4

8,8

8,5

10

Bron:

BAG; bewerking O&S

Toelichting:

Het aantal gereed gemelde nieuwbouw woningen in een bepaald jaar per 1.000 woningen (gemiddelde van begin en einde van het jaar).

Personen met een bijstandsuitkering per 1000 inwoners

Realisatie cijfers

2013

2014

2015

2016

2017

2018

38

39

39

39

Bron:

CBS - Particpatiewet

Toelichting:

Het betreft het aantal personen per 1.000 inwoners van 18 jaar en ouder. De bijstandsdichtheid is in Amersfoort in vergelijking met grote gemeenten van 100.000- 300.000 laag. Bij de andere grote gemeenten is deze namelijk 48 personen per 1.000 inwoners.

Relatief verzuim

Realisatie cijfers

2013

2014

2015

2016

2017

2018

8,55

50

25

18,66

21,25

Bron:

DUO

Toelichting:

Deze indicator betreft het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 inwoners 5-18 jaar. Er is sprake van relatief verzuim als een leerplichtige jongere wel op een school staat ingeschreven, maar zonder geldige reden les- of praktijktijd verzuimt. Scholen zijn wettelijk verplicht ongeoorloofd verzuim en schooluitval te melden aan DUO. 2018 slaat op het schooljaar 2017-2018.               

Totaal woninginbraken per 1.000 inwoners

Realisatie cijfers

2013

2014

2015

2016

2017

2018

7,7

5,5

4

3,6

3,3

4

Bron:

Politie, BVH

Toelichting:

Het betreft hier de door de politie geregistreerde misdrijven (aangiften plus eigen registraties). De cijfers van de politie hebben betrekking op het betreffende jaar. De relatieve cijfers zijn afgezet tegen de bevolking per 1 januari.            

Vernielingen en beschadigingen per 1000 inwoners

Realisatie cijfers

2013

2014

2015

2016

2017

2018

9

8,8

8,8

6,8

7

6,4

Bron:

CBS

Toelichting:

Hieronder vallen bijvoorbeeld ook brandstichting en misdrijven tegen het openbaar gezag.

Verwijzingen Halt per 10.000 jongeren van 12 t/m 17 jaar

Realisatie cijfers

2013

2014

2015

2016

2017

2018

98

128

139

142,1

105

125

Bron:

Bureau Halt

Toelichting:

De cijfers zijn afkomstig van www.waarstaatjegemeente.nl, maar wijken af van de aantallen die door de politie zelf worden geregistreerd in het Veiligheidsbeeld RVS.

Winkeldiefstallen per 1000 inwoners

Realisatie cijfers

2013

2014

2015

2016

2017

2018

3

2,8

2,3

2,7

3

3,4

Bron:

CBS

Toelichting:

Het cijfer geeft vooral aan de meldingsbereidheid van winkeliers en winkelpersoneel. Het feitelijk aantal winkeldiefstallen vormt een veelvoud van de bij de politie aangegeven winkeldiefstallen.

Woonlasten eenpersoons huishoudens

Realisatie cijfers

2013

2014

2015

2016

2017

2018

587

592

642

646

673

Bron:

gemeente

Toelichting:

Het gemiddelde bedrag in euro's per jaar dat een éénpersoons huishouden van een koopwoning betaalt aan ozb, afvalstoffen- en rioolheffing.                      

Woonlasten meerpersoons huishoudens

Realisatie cijfers

2013

2014

2015

2016

2017

2018

634

638

693

697

723

Bron:

Gemeente

Toelichting:

Het gemiddelde bedrag in euro's per jaar dat een meerpersoons huishouden van een koopwoning betaalt aan ozb, afvalstoffen- en rioolheffing.                           

ga terug