Toelichting Reserves en Voorzieningen

Toelichting op reserves en voorziening

A. Reserves ter afdekking van risico’s

Saldireserve

Het doel is het fungeren als buffer voor mogelijke tekorten bij de begrotingsuitvoering en als overloop voor overschotten van de begroting en enig jaar om incidentele lasten in een ander jaar te kunnen dekken.

Bedrijfsvoeringreserve

Het doel van deze reserve is het opvangen van extra bedrijfsvoeringslasten van de gemeentelijke organisatie (exclusief afdeling CBA), zoals voor ziektevervanging, eigen risicodragerschap werkloosheid en ziekte, tijdelijke vacaturevervulling, opvang van piekbelastingen etc.

Bedrijfsvoeringsreserve Crematorium en begraafplaatsen Amersfoort (CBA)

Het doel is het beschikbaar houden van exploitatieoverschotten van CBA voor de bedrijfsvoering van CBA, zodat eventuele exploitatietekorten kunnen worden afgedekt via resultaatbestemming.

Reserve calamiteiten budgetsubsidiëring

Doel van de reserve is afdekking van calamiteiten bij instellingen met budgetsubsidiëring. Als aan bepaalde criteria is voldaan kan een instelling (buiten het sociaal domein) bij eventuele calamiteiten op deze reserve een beroep doen.

Reserve Participatiebudget

De middelen in de reserve Participatiebudget worden aangewend om de budgetten voor re-integratie de eerste jaren na 2015 te handhaven, in het kader van de continuering van het re‐integratiebeleid 2015.

Reserve rekening van baten en lasten

Bij deze reserve wordt de jaarmutatie exclusief Sociaal Domein geboekt.

B. Reserves i.v.m. meerjarig beleid

Reserve Wijkse voorzieningen Vathorst

Deze reserve is oorspronkelijk gevormd ter dekking van (incidentele) gemeentelijke kosten samenhangend met de realisering van wijkse voorzieningen in Vathorst.

Reserve Ruimtelijke Investeringen (RRI)

De reserve is gevormd als instrument voor de ruimtelijke ontwikkelingsstrategie.

Reserve Maatschappelijke opvang

De reserve wordt ingezet voor de realisatie van fysieke voorzieningen voor de maatschappelijke opvang en voor het verstrekken van incidentele subsidies voor de maatschappelijke opvang.

Reserve Sociaal programma Amersfoort Vernieuwt

Het doel van de reserve is het waarborgen / stimuleren van de sociale cohesie in de wijken, waarin de implementatie van de fysieke projecten voor Amersfoort Vernieuwt plaatsvond.

Reserve Woningbouw

Het doel van deze reserve is om bij te dragen aan het realiseren van de opgave voor woningbouw van de gemeente Amersfoort.

Reserve Sociaal Domein

Deze reserve dient ter dekking van risico’s sociaal domein, kosten inzake financieel vangnet (aanvulling op het minimabeleid), betalingen aan Stichting sociaal fonds, ter voorkoming van wachtlijsten, voor transformatie en innovatie.

Reserve Duurzame Stad

Gemeenten spelen een sleutelrol in de uitvoering van het Klimaatakkoord. Op dit moment is er nog grote onduidelijkheid over de uitvoering en impact van het klimaatakkoord en de (on)mogelijkheden die er op de gemeente afkomen. Daarom wordt ‘Reserve Duurzame Stad’ gevormd om resterende middelen uit losse jaarschijven beschikbaar te kunnen houden voor het Programma Duurzame stad.

C. Reserves voor beleidsprioriteiten

Reserve stedelijke voorzieningen (RSV)

De reserve dient ter dekking van grootstedelijke investeringen, voortvloeiende uit het stadperspectief. Deze reserve is in het leven geroepen ter dekking van grootschalige investeringen. De RSV bestaat uit de compartimenten groen, bereikbaarheid en overig.

Reserve knooppunt Hoevelaken

De reserve is in het leven geroepen voor de dekking van de Amersfoortse wensen in de Planstudie Hoevelaken. Op 23 april 2013 heeft de raad de dekking van de Planstudie Hoevelaken (BOK2) voor een bedrag van € 10 miljoen vastgesteld.

Reserve verkoop gerestaureerde woningen

De reserve wordt gebruikt ter dekking van uitvoeringskosten voortvloeiend uit de nota Monumentenzorg.

Reserve Armandomuseum

Het doel van deze reserve is het ook in de toekomst toegankelijk houden van de kerncollectie van de gemeente Amersfoort voor het publiek.

Reserve binnenstedelijke ontwikkelingen

Deze reserve is een gemeentelijk fonds, waarmee snel en flexibel kan worden ingespeeld op de gewenste ontwikkelingen op het gebied van stimuleren van binnenstedelijke ontwikkelingen, zoals vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst met de provincie Utrecht.

Reserve verhoogde Asielinstroom

Via de Decentralisatie uitkering Verhoogde Asielinstroom, zoals tussen gemeenten en Rijk overeengekomen in het Uitwerkingsakkoord Verhoogde Asielinstroom van 28 april 2016, heeft de gemeente voor de (gerealiseerde) verhoogde instroom van statushouders in 2016 en 2017 inkomsten ontvangen. Met deze gelden is de gemeente Amersfoort in staat om de extra en bijzondere uitgaven, die met deze instroom samenhangen te kunnen opvangen.

Reserve evenementen

Doel is eenmalige landelijke culturele- en/of sportevenementen naar de gemeente Amersfoort te halen.

Ontwikkeling langs Eem en Spoor

Incidenteel beschikbaar gestelde middelen te reserveren voor toekomstige grote uitgaven in het kader van de ontwikkeling van het gebied Eem & Spoor.

D. Egalisatiereserves

Reserve sport en bewegen

De reserve bestaat uit 2 delen, een deel om de verplichtingen van de oude 1/3 regeling te kunnen uitkeren nadat verantwoording is ontvangen en verwerkt. Deze regeling liep tot 1-1-2017. En een deel om de toezeggingen vanuit de regeling sport en bewegen vanaf 1-1-2017 na verantwoording uit te keren.

E. Financieel-technische reserves

Reserve uitvoering bodembescherming en stedelijke vernieuwing

Doel van deze reserve is het gereserveerd houden van de middelen die wij de komende jaren ontvangen voor de uitvoering van de Wet Bodembescherming en voor stedelijke vernieuwing.

Reserve Banenplan

Deze reserve is gevormd voor de besteding van het  positieve liquidatiesaldo van Stichting Banenplan conform het goedgekeurde plan van aanpak door het College van Burgemeesters en Wethouders (zie collegebesluit 4664314).

Reserve regionale participatiegelden

Met het instellen van deze reserve wordt één reserve gevormd voor meerjarige projecten in de (arbeidsmarkt)regio op het gebied van re-integratie en participatie. Het doel van deze reserve is om de voor dit doel ontvangen regionale middelen meerjarig te kunnen inzetten voor mensen binnen de doelgroep. De prioriteiten worden met de regio samen vastgesteld.

Reserve kapitaallasten riolering

Deze (nieuwe) reserve wordt aangehouden om toekomstige kapitaallasten van rioleringsinvesteringen te dekken totdat een nieuwe voorziening voor toekomstige vervangingsinvesteringen is gevormd. Deze voorziening kan pas bij intreden van het nieuwe GRP (verwacht 2021) ingesteld worden.

Reserve Openbaar vervoer (RIS)

Het voor het openbaar vervoer beschikbaar houden van (het niet uitgegeven deel) de ontvangen rijksbijdrage (doeluitkering) openbaar vervoer.

Reserve VERDER

De reserve is in het leven geroepen voor de dekking van de bijdrage aan Programma VERDER. In 2006 is Amersfoort (inclusief bijdrage vanuit Eemland) een verplichting aangegaan van € 22,2 miljoen als bijdrage aan Programma VERDER. Dit programma is opgezet voor regionale bereikbaarheidsprojecten voor in totaal € 500 miljoen, waarvan ruim € 116 miljoen voor projecten in de gemeente Amersfoort beschikbaar is.

Reserve dekking kapitaallasten Stadhuisplein

De incidentele overschotten vanuit de post ‘Budget renovatie/nieuwbouw Stadhuis’ worden vanaf 2017 gestort in de reserve Dekking kapitaallasten Stadhuisplein.
Na renovatie/nieuwbouw van het Stadhuis zal jaarlijks een bedrag vanuit deze reserve gebruikt worden voor de (gedeeltelijke) dekking van de afschrijvingslasten.

Reserve toekomstige vervangingsinvesteringen algemeen

Het doel van deze reserve is het creëren van een gesloten systeem van kapitaallasten voor vervangingsinvesteringen in de volgende aandachtsgebieden: openbare ruimte, maatschappelijk vastgoed en ICT.

Toekomstfonds Duurzame Ontwikkeling

De subsidieregeling Toekomstfonds Duurzame Ontwikkeling wordt ingezet om een extra impuls te geven aan de duurzame ontwikkeling van de stad op de thema’s: energie, voedsel, mobiliteit, materialen en groen. Veel innovatieve projecten kennen een doorlooptijd die langer is dan 1 kalenderjaar. Door deze reserve in te stellen is het mogelijk geworden om projecten meerjarig te ondersteunen. Bij kadernota 2020 is besloten tot instelling van de reserve Duurzame stad. Een groot deel van de middelen uit de reserve toekomstfonds duurzame ontwikkeling (€ 463.000) worden bij begroting 2020 toegevoegd aan de nieuwe reserve duurzame stad. Bij jaarrekening 2019 wordt voorgesteld om de reserve toekomstfonds duurzame ontwikkeling op te heffen. Het dan nog eventueel aanwezige saldo wordt toegevoegd aan de reserve Duurzame Stad.

Reserve voorziening onderhoud

Deze reserve is gevormd aangezien een aantal onderhoudsvoorzieningen op grond van uitspraken van de commissie BBV niet meer mogelijk zijn. We hebben bedragen uit die voorzieningen overgeheveld naar de reserve ‘voorziening onderhoud’.

Het betreft hier de voormalige voorzieningen:

  • Groot onderhoud CBA;
  • Onderhoud stadhuis;
  • Deel Onderhoud Openbare Ruimte
  • Onderhoud monumentale panden

Bij de jaarrekening 2015 is besloten om de middelen opgebouwd uit verkopen van vastgoed te behouden voor het toekomstig onderhoud van te behouden vastgoed, waaronder monumentale panden.

Reserve onderhoud monumentale panden

Bij de jaarrekening 2015 is besloten om de middelen opgebouwd uit verkopen van vastgoed te behouden voor het toekomstig onderhoud van de behouden vastgoed, waaronder monumentale panden.

Ombuigingsreserve

Het reserveren van financiële middelen voor frictie- en implementatiekosten als gevolg van bezuinigingen en de doorontwikkeling van de organisatie.

Voorzieningen

Het onderscheid tussen reserves en voorzieningen is vooral van belang omdat voorzieningen te beschouwen zijn als vreemd vermogen en reserves als eigen vermogen. Aan voorzieningen kleven verplichtingen. De gemeente heeft daarom weinig keus als het gaat om de vraag welke voorzieningen aanwezig moeten zijn en welke omvang deze moeten hebben. De voorschriften uit het Besluit Begroting en Verantwoording zijn hiervoor bepalend. De feitelijke situatie ten aanzien van de voorzieningen is dat wij, waar deze noodzakelijk zijn, voorzieningen hebben die de benodigde omvang hebben. Dit betekent dat alle voorzienbare en kwantificeerbare risico’s en verplichtingen zijn afgedekt.

Onderhoudsegalisatievoorzieningen

Integraal beheerplan Openbare ruimte 2019-2028

Het doel van deze voorziening is het gelijkmatig over de jaren verdelen van de kosten van groot onderhoud van voorzieningen in de openbare ruimte.

Onderhoud MFA's

Egalisatie onderhoudskosten MFA’s. Namelijk Icoon, De Laak, De Bron, Eemhuis, De Dissel, Zonneparel en het CNME.

Onderhoud Gemeentelijke eigendommen

Egalisatie onderhoudskosten gemeentelijke eigendommen. Namelijk Flint en de brandweerkazernes

Middelen Derden

Voorziening Groot onderhoud openbare ruimte Riolering

Het doel van deze voorziening is het gelijkmatig over de jaren verdelen van de kosten van groot onderhoud voor riolering. Het onderdeel riolering is opgenomen bij de categorie voorzieningen middelen derden, om daarmee de opbrengsten rioolheffing beschikbaar te houden voor de het gemeentelijke rioleringsplan opgenomen investeringen.

Voorziening afkoopsommen onderhoud graven

Het gelijkmatig over de jaren verdelen van de kosten van onderhoud aan graven door CBA.

Verplichtingen, Verliezen , Risico's

Pensioenen wethouders

Dit betreft een voorziening voor pensioenverplichtingen voor wethouders.

Wachtgelden wethouders

Betreft een voorziening voor wachtgeldverplichtingen.

Voorziening bovenformatieven (SBG)

Het doel van deze voorziening is het afdekken van de salariskosten van enkele voormalige SBG-medewerkers die boven formatief zijn. De kosten lopen door tot en met 2019. Bij jaarrekening 2019 zal deze voorziening worden opgeheven.

Voorziening grondexploitatie Vathorst (PPS)

De gemeente staat garant voor de nakoming van de verplichting van Grondexploitatiebedrijf Amersfoort B.V. ten behoeve van de extra kapitaalstorting in OBV welke in de toekomst voldaan moet worden. Voor de grootte van deze extra kapitaalstorting is een voorziening gevormd.

Voorziening grondexploitatie Podium (PPS)

De gemeente staat garant voor de nakoming van de verplichting van Grondexploitatiebedrijf Amersfoort B.V., die voor 50% participeert in VOF Podium. VOF Podium draagt zorg voor de ontwikkeling van kantorenpark Podium. De voorziening ziet op het aandeel van deze BV in het mogelijke verlies van VOF Podium.

Eindafrekening Sociaal Domein

De voorziening eindafrekening Sociaal Domein wordt ingezet voor mogelijke afrekening met aanbieders over eerdere jaren. De voorziening blijft gehandhaafd gedurende de periode dat aanbieders conform het wettelijke betalingstermijn van max. 5 jaar, na levering van zorg, de kosten in rekening mogen brengen. En zolang het digitale berichtenverkeer en de facturatie niet op orde is.

ga terug