3. Lerende, werkende en dynamische stad

Indicatoren

% voortijdig schoolverlaters

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

1,9

1,8

1,9

1,6

1,8

Bron:

DUO

Toelichting:

Voortijdig schoolverzuim proberen we te voorkomen. De verdere daling van het % schoolverlaters heeft betrekking op het schooljaar 2016-2017. Amersfoort heeft positief resultaat in vergelijking met andere grote gemeenten waar het gemiddelde 2.1% is. Actuele cijfers over het schooljaar 2017-2018 worden gepubliceerd op www.waarstaatjegemeente.nl.
De indicator staat op www.waarstaatjegemeente.nl bij de indicatoren uit het Besluit Begroting en Verantwoording die het Rijk verplicht stelt in de Begroting.

Relatief verzuim

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

25

19

Bron:

DUO

Toelichting:

Deze indicator betreft het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 inwoners 5-18 jaar. Er is sprake van relatief verzuim als een leerplichtige jongere wel op een school staat ingeschreven, maar zonder geldige reden les- of praktijktijd verzuimt. Scholen zijn wettelijk verplicht ongeoorloofd verzuim en schooluitval te melden aan DUO.
We streven naar minimaal verzuim om schooluitval te voorkomen.
De indicator staat op www.waarstaatjegemeente.nl bij de indicatoren uit het Besluit Begroting en Verantwoording die het Rijk verplicht stelt in de Begroting.