3. Lerende, werkende en dynamische stad

Doelen en activiteiten

Beleidsdoel

Activiteiten

1. Meer organisaties en werkgevers zijn betrokken bij maatschappelijke vraagstukken.

1.1 Stimuleren van sociaal ondernemerschap en aandacht voor diversiteit in onze contacten met partners en uitvoerende organisaties.

2. Meer mensen beheersen het Nederlands en hebben kennis van de samenleving.

2.1 In aansluiting op de Taalschool basisonderwijs zetten we IMC on Tour in, een naschoolsprogramma specifiek voor Nieuwkomers.
Vanaf eind 2019 is de Taalklas in het basisonderwijs ook toegankelijke voor kinderen van het AZC. In overleg met SWV de Eem, GGD en AZC integreren we (preventieve) hulp in het onderwijsprogramma.
2.2 Uitvoeren van het beleidsplan laaggeletterdheid 2020-2023. Volwasseneneducatie maakt hier onderdeel van uit.

3. Meer jeugdigen ontwikkelen zich optimaal.

3.1 Verwerven van de titel Amersfoort Onderwijsstad 2020:

  • ontwikkelen van een onderwijs/jeugd agenda samen met partners in en rond het onderwijs van de toekomst(mogelijk opvolger UPJO).
  • organiseren van de Nationale Onderwijs week in oktober 2020

3.2 Realiseren van het ‘Uitvoeringsprogramma Jeugd en Onderwijs’. Dit programma omvat onder meer:

  • Amersfoortse Brede Combinaties (ABC) - uitvoeren van ABC-activiteiten per wijk en ontwikkelen van nieuwe ABC’s
  • VVE – bevorderen van voorschoolse educatie. In 2020 wordt het aantal uren VVE uitgebreid naar 16 uur per week.
  • Bieden van (lichte) ondersteuning aan ouders en kinderen om ontwikkeling te stimuleren en problemen te voorkomen of op te lossen
  • Aanbieden van taalactiviteiten om de basisvaardigheden van jeugdigen te versterken
  • Diversiteit- uitvoeren van projecten die aandacht voor diversiteit in het onderwijs stimuleren.

Verschillende onderdelen van het UPJO zijn in andere programma's beschreven: aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt bij Economie, ontwikkelen van talenten bij Cultuur en Sport, verbinding tussen wijkteams en scholen bij Sociaal Domein, jongerenwerk bij Sociaal Domein.
Eind 2020: evalueren van het Uitvoeringsprogramma Jeugd en Onderwijs 2017-2020
Vanaf 2021: inbedden van UPJO-activiteiten in de in het kader van Onderwijsstad te ontwikkelen onderwijs/jeugd agenda.
Voor de voorbereidingen als gevolg van de nieuwe Inburgeringswet verwijzen wij naar programma 2.1 Sociaal Domein, doel 5.3 en de samenwerkingspartners, waarin we ingaan op de voorbereidingen voor de veranderopgave inburgering resp. het Netwerk Integratie.

3.3 We hebben in het kader van de Gelijke Kansen Alliantie een overeenkomst met het Ministerie van OC&W afgesloten. De rijkssubsidie die hieraan is verbonden, wenden we aan om de preventie in het regulier basisonderwijs en de kinderopvang te versterken. Twee scholen krijgen formatie om ondersteuningsvragen vroegtijdig te signaleren en opvoedondersteuning aan ouders te bieden.

3.4 Uitvoering geven aan de samenwerkingsagenda passend onderwijs en jeugdhulp. Gezamenlijk met het onderwijs (SWVen) zoeken we binnen de geformuleerde ambities naar andere vormen van financiering en een efficiëntere inzet van de middelen voor de inzet van jeugdhulp in en rond de school.(Uitvoering van de voorgestelde maatregel verbinding onderwijs - zorg uit het KPMG rapport)

  • lichte vormen van extra ondersteuning in en rond de school sluit aan op de ondersteuningsstructuur binnen het onderwijs.
  • een betere aansluiting tussen zorgcentra (dagbehandeling en dagactiviteiten), inzet van specialistische jeugdhulp en scholen voor speciaal onderwijs zodanig dat kinderen met een complexe ondersteuningsbehoefte in verbinding met thuis een doorlopende schoolloopbaan kunnen volgen.
  • Uitvoering geven aan het convenant dyslexie waarin we samen met het onderwijs en zorgaanbieders het aantal verwijzingen en behandelingen dyslexie (EED) terugdringen en de preventieve inzet op de scholen versterken.

3.5 Uitvoering geven aan het thuiszitterspact waarin samen met de regio gemeenten, de GGDrU en het onderwijs wordt gewerkt aan een sluitende aanpak zodat in 2020 geen enkel kind langer dan drie maanden thuiszit zonder passend aanbod van onderwijs en/of zorg, zo dicht mogelijk bij huis.
3.6 Voortzetten van het (landelijk) programma aanpak voortijdig schoolverlaten samen met de onderwijsinstellingen. Door projecten op gebied van studiekeuze, zorg in en om de school, begeleiding van overstap naar een andere school of (leer)werkplek, of het vinden en behouden van een goede stageplek, wordt het VSV teruggedrongen.
Begin 2020 ontwikkelen we samen een nieuw vierjarig Voortijdig SchoolVerlaters (VSV)-programma voor de periode vanaf september 2020.
3.7 Voortzetting van de ondersteuning door het Jongerenloket en Leerwerkloket aan (minder zelfredzame) jongeren in de leeftijd van 16 tot 27 jaar. Dit doen we in samenwerking met het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt Voortijdig Schoolverlaten (RMC) en de onderwijsinstellingen teneinde hen een zo goed mogelijk perspectief op de arbeidsmarkt te geven. Daarbij wordt samengewerkt met de sociale wijkteams om er voor te zorgen dat - indien nodig - jongeren op alle leefgebieden de voor hen noodzakelijke ondersteuning krijgen om uiteindelijk economisch zelfstandig te kunnen worden.
3.8 Toegankelijk maken van huiswerkbegeleiding en bijles voor alle kinderen (hangt samen met Sociaal Domein activiteit 6.1).
3.9 Effectief en efficiënt vervoer voor leerlingen van scholen voor primair onderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs en (speciaal) voortgezet onderwijs die niet met eigen vervoer naar school kunnen.

4. Goede, duurzame en toekomstgerichte onderwijshuisvesting als gezonde, aantrekkelijke leer- en werkomgeving voor leerlingen en personeel.

4.1 Uitvoeren van de Raamovereenkomst Doordecentralisatie Onderwijshuisvesting 2019-2059 door de Coöperaties Samenfoort PO en Samenfoort VO te begeleiden bij het door hen uitvoeren van de door hen opgestelde investeringsplannen voor (ver)nieuwbouw van schoolgebouwen in de investeringsperiode 2019-2022.
4.2 Areaaluitbreiding: De opgave permanente scholencluster Laak 2 vindt haar basis in de nota Actualisering van voorzieningen in Vathorst d.d. 1-9-2003 met als jaar van realisatie 2012. Door de economische crisis na 2008 is deze opgave uitgesteld. De crisis is voorbij en de wijk Vathorst is in de afrondende fase. In het raadsbesluit van 12 juni 2018 ‘plan van nieuwe scholen 2019-2022’ is deze opgave benoemd. Recent is het ook nog benoemd bij de beantwoording van raadsvragen 2019-018 over onderwijsvoorzieningen in Amersfoort-Noord, Hooglanderveen en Vathorst.