3. Lerende, werkende en dynamische stad

Risico's

Onderstaand de top 3 van financiële risico’s die voor dit programma geïnventariseerd zijn. Dit laat onverlet dat er naast de financiële risico’s, ook andere risico’s kunnen zijn. Die zijn hier niet in meegenomen.
Tabel: RI.3.2

Nr.

Risico

Beheersmaatregel

Benodigde weerstands-capaciteit in €

Portefeuille-houder

1

Herverdeling onderwijsaanbod ten gevolge van 'Passend Onderwijs'.Invoering 'Passend onderwijs' kan leiden tot hogere kosten, bijvoorbeeld als gevolg van:
- meer schoolvervoersbewegingen en onvoldoende aanbod i.r.t. Jeugdbeleid
- aanpassing schoolgebouwen voor leerlingen met een beperking
- regionale verschuivingen binnen het Speciaal Onderwijs.

Overleg met Samenwerkingsverbanden passend onderwijs, gekoppeld aan een gezamenlijke ontwikkelagenda, om risico's te beheersen. Intensieve monitoring en regionale samenwerking.

209

van Eijk
Koser Kaya

2

Door de invoering van Passend Onderwijs en de Wet Kwaliteit (V)SO verandert de vormgeving van het onderwijs en wijzigt de instroom van leerlingen. De behoefte aan onderwijs-zorg arrangementen neemt toe. Dit kan consequenties hebben voor het benodigd aantal m2 voor de (V)SO-scholen.

Op grond van wettelijke grondslagen, Wet passend onderwijs en de Jeugdwet is er een verplichting om binnen het regionale overleg Passend Onderwijs met elkaar af te stemmen. In dit overleg hebben we een gezamenlijke agenda opgesteld waarin ook de aanpalende onderwerpen zoals leerlingenstromen, thuiszitters en huisvesting zijn opgenomen.

103

van Eijk
Koser Kaya

3

Het ROC-gebouw aan de Zangvogelweg 140 (tijdelijke huisvesting JvO-gymnasium) moet uiterlijk 31 augustus 2019 leeg opgeleverd worden. De gemeente kan éénmaal tot vier maanden verlengen, mits dit vóór 28 februari 2019 is aangezegd. In geval het gebouw niet tijdig is ontruimd, hetzij 31 augustus 2019, dan wel na verlenging uiterlijk 31 december 2019 is in de huurovereenkomst een boete opgenomen van €2.220,- per dag mits er tijdig de verlenging is ingediend. Een boete van € 10.000,- per dag is van toepassing indien we op 1-1-2020 nog niet uit het gebouw op de Zangvogelweg zijn of niet tijdig de verlenging hebben aangevraagd.

Het boetebeding is contractueel doorgelegd aan de bouwheer en deze heeft het op haar beurt doorgelegd aan de aannemer. Als vertraging ontstaat door toedoen van de aannemer is deze gehouden de boete te voldoen. Het recht op verlenging tot 31 december 2019 is tijdig veilig gesteld. Het veilig stellen van het recht niet wil zeggen dat er ook gebruik gemaakt gaat worden van het recht op verlenging.

56

van Eijk
Koser Kaya