3. Lerende, werkende en dynamische stad

Doelen en activiteiten

Beleidsdoelen Cultuur

Activiteiten

Basisinstellingen

1. Amersfoortse basisinstellingen zijn financieel weerbaar en toekomstbestendig, zodat ze een vitale economie en groeiende stad kunnen versterken met een bloeiend cultureel klimaat.

1.1 Instellingen stellen plannen van aanpak op waarin invulling wordt gegeven aan de extra ontvangen financiële impulsen (2019). Op basis van deze plannen en de uitgangspunten van de cultuurvisie worden prestatieafspraken herijkt en gemonitord.  
1.2 Afspraken maken over Shared Services en samenwerking tussen basisinstellingen, bijvoorbeeld door het gezamenlijk aanstellen van een stadsprogrammeur.
1.3 We gaan onderzoeken of we de basisinstellingen vierjaarlijks kunnen laten visiteren door externe experts.

Museale aanbod

2. Een sterk museaal aanbod draagt bij aan het vergroten van de herkenbaarheid, profilering en aantrekkelijkheid van Amersfoort, voor zowel nationale als internationale bezoekers.

2.1 Uitwerken van de kansen die de komst van het Collectie Centrum Nederland biedt, zoals die zijn vastgelegd in de intentieverklaring met Amersfoort in C (AinC) en Collectiecentrum.
2.2 Invulling geven aan de herbestemming van het Rietveldpaviljoen. Op basis van de verschillende onderzoeken (La Groupe, Noha, WdJArchitecten) worden ambitieniveaus en scenario’s uitgewerkt voor de middellange en lange termijn.
2.3 Uitwerken van verschillende scenario's voor het zichtbaar maken van de kerncollectie Armando.

Culturele evenementen

3. Evenementen en festivals maken de stad aantrekkelijk, levendig en eigentijds.

3.1 Extra inzetten op (grotere) en kleinere festivals van verschillende culturele disciplines die Amersfoort rijk is. Daarbij wordt prioriteit gegeven aan evenementen die nauw verbonden zijn met de identiteit van de stad en haar karakter, en die de positionering en profilering van Amersfoort versterken. In het kader van het brede evenementenbeleid blijven we inzetten op duurzame en goede facilitering en ondersteuning van evenementen.  
3.2 Beschikbaar stellen van een eenmalige impuls in 2020 en structureel extra budget in de meerjarige subsidieregeling vanaf 2021.
3.3 Organiseren van een eenmalig jongerenfestival en bijdragen aan het evenement 75 jaar vieren.

Cultuureducatie

4. Alle kinderen in Amersfoort komen in contact met kunst- en cultuur.

4.1 Ontwikkeling van een transparante makelfunctie voor cultuureducatie die een intermediaire rol speelt tussen onderwijs en culturele partners.
4.2 Ontwikkeling van een canon cultuuronderwijs Amersfoort in samenwerking met onderwijs en culturele partners.

Makers & Talent

5. Amersfoort is een thuis voor cultuurmakers. Daarin werken wij aan het beter faciliteren en versterken van de positie van professionele cultuurmakers en het stimuleren van talentontwikkeling.

5.1 Borgen van de opbrengsten van de projecten voor talentontwikkeling, zoals Elevator van Nieuwe Erven.
5.2 Incidenteel financieel ondersteunen van diverse makersinitiatieven.
5.3 Onderzoeken in regionaal verband herbestemming van erfgoed kan worden ingezet om meer ruimte voor makers te creëren. Dat vindt plaats in het kader van de Proeftuin Eeuwig Jong, die OCW subsidieert.
5.4 Beschikbaar stellen van budget voor makers en talent in de meerjarige subsidieregeling vanaf 2021.

Inclusieve samenleving

6. Wij hebben een aantrekkelijk cultureel klimaat met een divers en toegankelijk aanbod voor iedereen.

6.1 Diversiteit en inclusiviteit als prioriteit benoemen bij de projectsubsidieregeling en meerjarige subsidieregeling 2021-2024
6.2 Culturele instellingen worden gehouden aan de Code Culturele Diversiteit en de Fair Practice Code.
6.3 Extra budget via projectsubsidies voor amateurkunsten.

Culturele regio 'Eeuwig Jong'

7. Een sterke, herkenbare cultuurregio, met (inter)nationale uitstraling

7.1 Versterken van de regionale samenwerking op gebied van cultuur en erfgoed door uitwerking van de 7 gezamenlijke thema’s, zoals bijvoorbeeld talentontwikkeling, cultuureducatie en ruimte voor makers.
7.2 Uitwerken van de door OCW toegekende en gesubsidieerde Proeftuin,gericht op het benutten van erfgoedlocaties voor cultuurmakers, kunst en cultuur.

Beleidsdoelen Archief Eemland

Activiteiten

8. Archief Eemland bewaart de lokale en regionale historie.

8.1 Beheer van archieven en collecties in de archiefbewaarplaats.

8.2 Collecties ter inzage geven aan belangstellenden in de studiezaal en via internet.

9. Stimuleren en kennis toevoegen over historie van de stad.

9.1 Van, voor en door de stad. Door participatie van personen en organisaties de mogelijkheid te bieden gastcuratoren tentoonstellingen en/of lezingen te laten organiseren in de publieksruimte van Archief Eemland.

10. Verwerven van archieven.

9.2 Archieven die gezien hun geschiedenis (o.a. door bewonersparticipatie) interessant zijn voor de stad verwerven en opnemen in de archiefbewaarplaats.

Beleidsdoel Evenementen

Activiteiten

11. Amersfoort heeft een breed en divers aanbod van aansprekende evenementen in huis en is een kweekvijver voor talent.

11.1 Er wordt invulling gegeven aan een integraal evenementenbeleid, dat zorgt voor een samenhangende benadering van culturele, sport- en publieksevenementen.
11.2 Profilering van Amersfoort door investering in grootschalige aansprekende evenementen.

Beleidsdoelen Monumentenzorg

Activiteiten

12. Samen met de stad dragen wij zorg voor ons (onroerend en ruimtelijk) erfgoed en voor de kwaliteit van het stadsbeeld als totaal. Cultuurhistorische waarden vormen een waardevolle inspiratiebron voor nieuwe ontwikkelingen

12.1 We geven uitvoering aan onze wettelijke taken op het gebied van de erfgoedzorg (gedecentraliseerde rijkstaken, advisering, vergunningprocedures, commissie ruimtelijke kwaliteit)
12.2 We actualiseren het gemeentelijk monumentenbeleid op basis van landelijke ontwikkelingen en lokale speerpunten. Daartoe stellen we als eerste fase een plan van aanpak en een participatietraject vast.
12.3 Wij werken aan de actualisatie van onze monumentenlijst. Hierbij valt te denken aan toevoeging van boerderijen, industrieel erfgoed en objecten uit de post-65 architectuur.
12.4 We nemen cultuurhistorische waarden op in bestemmingsplannen en gebiedsontwikkelingen. We vertalen deze in (ruimtelijke) planregels (toekomst: omgevingsvisie en –plan).  
12.5 We bereiden ons voor op de Omgevingswet Daarvoor stellen we een integrale Cultuurhistorische Waardenkaart op.

13. We willen waardevolle historische structuren en gebouwen in stand houden en waar mogelijk verbeteren. Passende nieuwe functies zijn daarvoor essentieel (herbestemming en transformaties).

13.1 We faciliteren eigenaren bij instandhouding, transformaties en herbestemming van erfgoed (met vooroverleg, informatie, inspiratie, kaders en richtlijnen etc.).
13.2 Specifiek voor de kerkgebouwen stellen we een kerkenvisie op in overleg met de eigenaren van deze gebouwen (Pilotproject RCE). We ronden de kerkenvisie in 2020 af.
13.3 We adviseren monumenteneigenaren (van met name de grote monumenten)  op basis van de uitkomsten van het onderzoek Brandveiligheid & Monumenten (informatiebrochure en voorlichting).

13.4 We zetten ons in voor kwaliteitsverbetering van erfgoed en stadsbeeld. De relatie tussen erfgoed en omgeving/ openbare ruimte is van grote waarde. Daartoe:
- actualiseren we de gemeentelijke subsidieverordening om het beperkte budget zo effectief mogelijk in te zetten voor het instandhouden en verbeteren van monumentale waarden.
- dragen we bij aan beleid en plannen gericht op de openbare ruimte in de beschermde stadsgezichten (lichtvisie, kwaliteitsgids openbare ruimte).

13.5 Voor monumenten in gemeentelijk eigendom treden we op als een goede ‘rentmeester’. In nauwe samenwerking met de gemeentelijke afdeling PP-Vastgoed werken we aan de instandhouding van het gemeentelijk erfgoed. We dragen bij aan passende herbestemming van monumenten (bijv. Volmolen, Watertoren).  

14. We verbinden doelstellingen op het gebied van duurzaamheid en cultureel erfgoed en passen daartoe waar mogelijk innovatieve technieken en materialen toe

14.1 We volgen innovaties op het gebied van verduurzaming en energiebesparing bij monumenten. Ontwikkelingen die passen bij de waarden en karakteristieken van ons erfgoed zetten we in en dragen we uit.
We gaan het zonnepanelenbeleid herzien.

14.2 Op basis van de uitkomsten van het pilotproject Erfgoed & duurzaamheid en van de herziening van het zonnepanelenbeleid actualiseren we de informatiebrochure Erfgoed & Duurzaamheid en dragen we bij aan een informatiemarkt over dit onderwerp.
14.3 Op het gebied van energietransitie besteden we speciale aandacht aan de binnenstad.

15. Op basis van archeologisch en bouwhistorisch onderzoek verdiepen en verbreden we de kennis over de (ontstaans)geschiedenis van onze stad. Deze kennis maken we voor een breed publiek toegankelijk en beleefbaar (in samenwerking met Archeologie). Erfgoed draagt belangrijk bij aan de identiteit en verbondenheid van stad en inwoners en aan de aantrekkelijkheid van onze stad.

15.1 Bij ontwikkelingen en projecten: Bouwhistorisch en archeologisch onderzoek.
15.2 D.m.v. educatie en voorlichting (publicaties, lezingen, rondleidingen, Open Monumentendag) dragen we de nieuwe kennis uit aan de stad en aan organisaties als Het Gilde, de Waterlijn en de Stichting Open Monumentendag.

Beleidsdoel Archeologie

Activiteiten

16. Behoud en bescherming van archeologische waarden in de bodem, conform onze wettelijke taak. Bij ruimtelijke ontwikkelingen is behoud in de bodem lang niet altijd mogelijk. Na proefonderzoek kiezen we voor behoud door middel van opgraven of toch voor behoud in de grond.

16.1 We voeren onze wettelijke taken uit op het gebied van archeologie en monumentenzorg; de Erfgoedwet en Omgevingswet, de Wet op de Archeologische Monumentenzorg en de Amersfoortse Erfgoedverordening. De gemeentelijke kaart met archeologische waarden en verwachtingen is leidend bij de vraag in welke gevallen onderzoek noodzakelijk is. Ontwikkelaars en eigenaren krijgen advies en begeleiding bij de aanvraag van een omgevingsvergunning. Bij ontwikkelingen en bouwactiviteiten doen wij samenhangend archeologisch onderzoek, waarbij we gebruik maken van onze reeds opgebouwde kennis over de ontstaans- en ontwikkelingsgeschiedenis van Amersfoort.
16.2 Conform de Erfgoedwet (2016) zijn onze stadsarcheologen gecertificeerd voor het uitvoeren van archeologische werkzaamheden. We laten audits van onze aanpak uitvoeren om het in 2017 verkregen certificaat te behouden.
Binnen de regio werken we (op basis van overeenkomsten) samen door het verzorgen van beleid en regelmatig ook uitvoering van archeologisch onderzoek voor Leusden, Soest en Bunschoten en Nijkerk. We streven naar uitbreiding hiervan.
16.3 Samen met Monumentenzorg werken wij aan een geïntegreerde Cultuurhistorische Waardenkaart.

17. De resultaten van het archeologische onderzoek bekend maken aan en delen met zoveel mogelijk Amersfoorters en bezoekers van de stad. De beleving en kennis van ons archeologisch erfgoed dragen bij aan de binding met de eigen woonomgeving.

17.1 We presenteren de resultaten op verschillende manieren:

  • Door herinrichting van de exporuimte op de Westsingel krijgt het publiek een beter inzicht in de geschiedenis van de stad en het werk van de stadsarcheologen. Begin 2020 zal de vernieuwde exporuimte gereed zijn en geopend worden;
  • organiseren van educatieve activiteiten, we ontvangen schoolklassen op opgravingen en in de exporuimte op de Westsingel;
  • Open Dagen op opgravingen;
  • samenwerking met de stad, onder meer met de Stichting Archeologie Amersfoort, de Archeologische Werkgemeenschap Nederland (afdeling Vallei en Eemland), vrijwilligers en organisaties als de Waterlijn en het Gilde.