3. Lerende, werkende en dynamische stad

Doelen en activiteiten

Beleidsdoel

Activiteiten

1. Koesteren van het huidige bedrijfsleven en aantrekken van nieuwe bedrijven om de werkgelegenheid te behouden en versterken.

1.1 Organisatie van rode loper dagen, ambassadeurs- en andere bijeenkomsten voor (nieuwe) bedrijven.
1.2 Actieve dienstverlening aan ondernemers via de accountmanagers van het Amersfoort Business Team.
1.3 Regionale en internationale acquisitie van bedrijven vanuit Team Trade & Invest (vanaf 2020 onderdeel van de ROM) in nauwe samenwerking met de regionale partners.

2. Zorgen voor vitale werklocaties, waarbij voldoende en passende ruimte is voor groei en vestiging van bedrijven.

2.1 Uitvoering van programma Werken (bedrijfs-, kantoor- en informele werklocaties), waarin ruimte voor bedrijven centraal staat en leegstand van kantoren wordt tegengegaan. Ook werken we aan duurzame bedrijventerreinen, zie voor meer informatie hoofdstuk 1 Duurzame en groeiende stad/Stedelijk beheer en milieu/ Energietransitie.
2.2 Vinger aan de pols houden en eventuele bijsturing van ruimtelijke projecten, zoals onder andere het Stadshart, aanpak stationsgebied, Bedrijvenpark Vathorst, Wieken/Vinkenhoef, Podium en transformatie De Hoef West.

3. Een betere aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt in onze regio waar zowel jongeren als werkgevers van profiteren.

3.1 Samen met onderwijsinstellingen en bedrijfsleven werken aan de speerpunten van de Agenda Onderwijs-Arbeidsmarkt, zoals het vergroten van enthousiasme en instroom van jongeren voor sectoren waar  personeelstekorten zijn of dreigen.
3.2 Stimuleren en ondersteunen van samenwerkingsprojecten via het Toekomstfonds Onderwijs-Arbeidsmarkt, zoals bijvoorbeeld het project Wijkkijk, voor meer zorgkeien in de wijk (gericht op meer MBO studenten in de wijkverpleging).
3.3 Initiëren van twee netwerkbijeenkomsten  door de gemeente, om de samenwerking tussen onderwijsinstellingen en bedrijfsleven te versterken. Een bijeenkomst is gericht op de projectleiders van de samenwerkingsprojecten die financiering ontvangen uit het Toekomstfonds. De andere bijeenkomst is gericht op het brede netwerk in onze regio.

4. Versterken van het regionale innovatieklimaat gericht op een groene, gezonde en slimme regio (smart city).

4.1 Samen met Provincie Utrecht, gemeenten Utrecht en Hilversum, Universiteit Utrecht,  UMCU en Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Regio Utrecht opzetten in 2020. Hiermee wordt het financieringsvermogen voor het MKB vergroot, die een bijdragen leveren aan Gezond Stedelijk Leven.
4.2 Nieuwe regionale economische agenda voor de regio Utrecht. Gericht op creëren van maatschappelijke meerwaarde (gezond stedelijk leven), op thema's als energietransitie, gezondheid, human capital en smart city.
4.3 Bij het aanpakken van maatschappelijke vraagstukken maakt Amersfoort gebruik van de kansen die geboden worden door digitale hulpmiddelen, nieuwe technieken en data. Hierin werkt Amersfoort samen met de stad (inwoners, bedrijven en kennisinstellingen) en in regionaal, nationaal en internationaal verband. In 2019 werken we met VNG, BZK en de steden Amsterdam, Eindhoven en Apeldoorn aan de Principes voor de Digitale Samenleving. In 2020 werken we aan het project SCOREwater, samen met de Europese steden Barcelona en Gotenborg.

5. We werken verder aan de ambitie om de transitie naar een circulaire economie te versnellen.

5.1 Uitvoering geven aan de activiteiten die zijn benoemd in het Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie 2019-2020. Waaronder de verdere uitwerking van de Retourboulevard op basis van de scenario’s die samen met de relevante stakeholders in 2019 zijn ontwikkeld.
5.2 Samenwerking met Alliantie Cirkelregio partners bij het versnellen van de circulaire economie in de regio Utrecht.
5.3 We willen de principes van circulaire economie borgen in ons beleid en in onze eigen organisatie zodat we als organisatie het goede voorbeeld geven. Zo nemen wij kaders op voor circulair bouwen in onze bestemmingsplannen waarmee circulair bouwen de standaard wordt. Daarnaast adviseren en ondersteunen we bij het realiseren van energieneutrale of -leverende nieuwbouwprojecten met een lage MPG door dit te borgen in het planproces en door het benutten van de wettelijke mogelijkheden
5.4 Ondersteunen doelgerichte circulaire projecten en ondersteunen initiatieven van de stad door cofinanciering van innovatieve en duurzame projecten via het Toekomstfonds (zie verder beleidsdoel 9 duurzaamheid bij duurzame en groeiende stad).

7. Versterken van de aantrekkelijkheid van Amersfoort en de regio voor (toekomstige) bewoners, bedrijven en (zakelijk) toeristen.

7.1 Vermarkten van Amersfoort als aantrekkelijke regio om te ondernemen, wonen en recreëren, via o.a Amersfoort Business en Stichting Citymarketing Regio Amersfoort, waarbij de diversiteit van de verschillende bedrijventerreinen ook onder de aandacht wordt gebracht.
7.2 Zorgen voor vitale winkelgebieden en markten, passend bij de groeiende bevolking en veranderende behoeftes.
7.3 Deelnemen aan (boven)regionale projecten om meer (internationale) bezoekers naar de regio te trekken, zoals in 2019 'Hollandse Meesters die je moet ontdekken in Utrecht en Amersfoort' en de meerjarige campagne VisitUtrechtRegion.
7.4 Ondersteunen van een goed toeristisch voorzieningenniveau in de stad, inclusief de Eemhaven.
7.5 Acquisitie om meer congressen naar onze regio te halen en het aantal zakelijk toeristen te vergroten. Vanaf 2019 werken we nauwer samen met onze partners in de regio Utrecht.
7.6 Participeren in haalbaarheidsonderzoek naar internationaal onderwijs in Amersfoort, samen met de schoolbesturen. Voor een bijdrage aan een eventuele vestiging van een internationale school is vooralsnog geen dekking.