1. Duurzame en groeiende stad

Indicatoren

% onverhard oppervlak

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

53

Bron:

Gemeente Amersfoort

Toelichting:

De verhouding verhard en onverhard oppervlak in de openbare ruimte geeft inzicht in de mate van klimaatrobuustheid van de openbare ruimte. Hoe hoger het aandeel onverhard oppervlak, hoe makkelijker het is om regenwater op locatie te infiltreren. Dit is grotendeels openbaar groen, maar bestaat bijvoorbeeld ook uit halfverharding (grind- en waterdoorlatend substraat). Het is op dit moment de beste indicator om het vermogen van de stad te meten om als ‘spons’ te functioneren. Wel realiseren we ons dat de uitkomst sterk beïnvloed kan worden door de bouwopgave van de stad en dat deze opgave conflicterend is met de doelstelling om de stad te vergroenen en ontstenen. Voor meer informatie, zie de Duurzaamheidsrapportage Amersfoort 2019.

% scheiding huishoudelijk afval

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

51

51

52

53

53

54

70

Bron:

Grondstoffenmonitor

Toelichting:

Het afvalscheidingspercentage is de hoeveelheid afval die inwoners apart scheiden. Hoe hoger dit getal, hoe beter er gescheiden wordt. Het gaat met name om de volgende stromen: grofvuil, gft, grof tuinafval, papier, glas, textiel, kunststof (pmd), klein chemisch afval. Wat er over blijft is restafval. Amersfoort doet daarnaast mee met de Benchmark huishoudelijk afval (een product van Rijkswaterstaat en de NVRD -  Vereniging voor afval en reinigingsmanagement voor gemeenten). De gegevens worden vergeleken met de prestaties van andere vergelijkbare gemeenten. Hierop is te zien dat gemeente Amersfoort het op dit moment gemiddeld doet. De benchmark is ook te vinden op de website www.benchmarkafval.nl. Voor meer informatie, zie de Duurzaamheidsrapportage Amersfoort 2019.

CO2 uitstoot wonen en werken

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

492

475

499

493

472

Bron:

Rijkswaterstaat

Toelichting:

De eenheid van de cijfers is kiloton CO2-equivalent. Het betreft, naast CO2, ook broeikasgassen zoals methaan, lachgas en bepaalde koelmiddelen. Het broeikaseffect van deze andere broeikasgassen is omgerekend naar het effect van CO2 (in zogenaamde CO2-equivalenten) om optelling van deze uitstoot mogelijk te maken.
Opgesplitst was de CO2 uitstoot van wonen in 2017 in totaal 225 kiloton (3,4 ton per huishouden); van werken was dit in totaal 247 kiloton (2,9 tot per werknemer).
In de benchmark met een selectie van een vijftal vergelijkbare steden uit de G40, is de CO2 uitstoot in Amesfoort en Breda voor wonen hoger dan de andere steden (Almere, Haarlem, Leiden, Zwolle).
Voor werken is de CO2 uitstoot in Amersfoort juist het laagste van de zes steden.
Voor meer informatie, zie de Duurzaamheidsrapportage Amersfoort 2019.

Energiegebruik wonen en werken

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

6075

5671

5759

5699

5699

Bron:

Rijkswaterstaat, 2018

Toelichting:

De eenheid van de cijfers is Terrajoules.
Opgesplitst in wonen en werken: het energiegebruik van wonen was in 2017 3.136 terrajoules (46,7 gigajoules per huishouden); voor werken was dit 2.563 terrajoules (32,7 gigajoules per werknemer).
Voor meer informatie, zie de Duurzaamheidsrapportage Amersfoort 2019.

Gasverbruik wonen en werken

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

125

114

116

114

115

Bron:

Rijkswaterstaat

Toelichting:

Dit cijfer is in miljoenen kubieke meter (m3).
Opgesplitst naar wonen en werken was het gasverbruik in 2017 74,3 voor wonen en 40,8 voor werken.
Voor meer informatie, zie de Duurzaamheidsrapportage Amersfoort 2019.

Hernieuwbare elektriciteit (%)

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2,5

3,8

4,3

Bron:

Klimaatmonitor Rijkswaterstaat

Toelichting:

Deel van de energie die afkomstig is uit natuurlijke hulpbronnen die constant worden aangevuld, zoals uit wind, zon, waterkracht en biomassa.
De indicator dient verplicht te worden opgenomen vanuit het rijk (Besluit Begroting en Verantwoording).  Er zijn geen streefcijfers voor benoemd. Zie ook www.waarstaatjegemeente.nl.

Opgewekte energie

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

51

85

97

113

121

Bron:

Rijkswaterstaat

Toelichting:

De eenheid van de cijfers is Terrajoules. Voor 2017 wordt gemiddeld per huishouden 1,1 gigajoules energie opgewekt.
Opgesplitst in Zonne-energie, Bioamassa en (hernieuwbaar) gas wekte Amersfoort in 2017 41 terrajoules zonne-energie op; 45 terrajoules biomassa en 35 terrajoules (hernieuwbaar) gas.
In de benchmark met een selectie van een vijftal vergelijkbare steden uit de G40, is Amesfoort qua opwek van energie een middenmoter: Almere, Breda en Zwolle scoren hoger; Haarlem en Leiden lager.
Voor meer informatie, zie de Duurzaamheidsrapportage Amersfoort 2019.