1. Duurzame en groeiende stad

Beleidskaders

1.1 Beheer infrastructuur
RIB 2018-090 Meerjarenonderhoudsprogramma 2019-2023 Op stoom komen
Bijlage Meerjarenonderhoudsprogramma 2019-2023 Op stoom komen
RIB 2019-055 Handboek Inrichting Openbare Ruimte

1.2 Integraal beheerplan 2019-2028

1.3 Essentaksterfte
RIB 2018-014

1.5 Bestrijding JDK
PVA bestrijding JDK 2017-2019
RIB 2018-028
1.6 Bestrijding eikenprocessierups
CB 2019-107 Voortgang bestrijding eikenprocessierups

2.1 Wijkonderhoud
RIB 2018-007
RIB 2018-009

2.2 Speelruimtekaarten
RIB 2018-019
2.3 Motie 2019-081M Groen en kindvriendelijk Neptunusplein

3.1 Uitwerking Groenvisie
Groenvisie 2030
Peiling uitwerking projecten Groenvisie
Bomenleidraad
RIB 2019-035 Deelprogramma Uitvoering Groenvisie
Bijlage Deelprogramma Uitvoering Groenvisie 2019-2022

3.2 Klimaatbestendigheid
RIB 2016-133
RIB 2019-034 Programma Klimaatbestendige en Groene Stad
Bijlage Deelprogramma Klimaatbestendige Stad

3.3 Herplant bomen
RIB 2018-014
RIB 2018-055
4.1 Zelfbeheer en burgerinitiatieven
RIB 2019-044 Zelfbeheer, ja graag
Bijlage Zelfbeheer, ja graag

5. afval
5.1 RIB 2018-107 Voortgang Omgekeerd Inzamelen
5.3 Motie 2019-113M Bijplaatsen niet wenselijk
5.8 https://amersfoort.notubiz.nl/document/7553907/2
5.10 https://amersfoort.notubiz.nl/document/7751579/1/Collegebericht%202019-086%20Stand%20van%20zaken%20verplaatsing%20ROVA-

6. Gezonde en schone lucht
Actieprogramma Luchtkwaliteit
Visie fijn stof

7.2 Geluidsplan ter beperking van omgevingslawaai

7.5 "Blue Deal"
RIB 2018-025
9. Samen Duurzaam, Deelakkoord Duurzaamheid
Initiatiefvoorstel gemeenteraad
Reactie college van B&W op initiatiefvoorstel

12.1 Duurzaamheidsrapportage
RIB Eerste Duurzaamheidsrapportage
Duurzaamheidsrapportage en vooruitblik

13. Energietransitie
Amersfoort CO2-neutraal, de opgave in beeld
Energiemix Amersfoort 2030
Warmtevisie Amersfoort
RIB Uitvoering energieneutraliteit, energieleverend en circulariteit in de Nieuwbouw

13.11 Haalbaarheidsonderzoek Energielandschappen - onderdeel zonnevelden
Haalbaarheidsonderzoek Energlielandschappen - onderdeel windmolens