1. Duurzame en groeiende stad

Doelen en activiteiten

Beleidsdoel

Activiteiten

1. Voorrang geven aan innovatie en schone vormen van persoons- en goederenvervoer.

1.1 We voeren versneld maatregelen uit het fietsplan uit. Waaronder de aanpak van de fietsroute Laan der Hoven, de aanleg van de snelfietsroute Amersfoort-Utrecht, het verbeteren van de fietsroute Amersfoort-Soest, het verbeteren van het fietscomfort bij verkeerslichten en de aanbesteding van de realisatie van de fietsenstalling station Amersfoort. We verkennen de mogelijkheid voor snelfietsroutes naar Bunschoten en Hilversum.
1.2 We faciliteren elektrische voertuigen en (snel)laadpunten, en gaan op zoek naar een geschikte locatie voor het vestigen van een waterstoftankstation (mogelijk inclusief  een gemeentelijke bijdrage). Bedrijventerrein De Wieken-Vinkenhoef is hierbij nadrukkelijk in beeld.  Voor het uitvoeren van een  haalbaarheidsonderzoek is een subsidie verleend.
1.3 De volgende openbaar vervoer concessie van de provincie Utrecht is toekomstgericht. Vanuit Amersfoort zetten we in op mogelijkheden voor emissievrij openbaar vervoer. Dit hoeft niet  volledig elektrisch te zijn, maar kan ook andere schone vormen van brandstof zijn. Na de opening van een waterstoftankstation zetten we in op waterstofbussen.
1.4 In het kernwinkelgebied van de binnenstad starten we met ruimere venstertijden voor groen transport.  Trapsgewijs nemen de venstertijden voor  grijs transport (vervoermiddelen met schadelijke uitstoot) af. Uitrijden buiten de venstertijden wordt strikter gehandhaafd.
1.5 We onderzoeken welke stappen we kunnen zetten tegen overlast en luchtvervuiling door brommers en scooters.
1.6 We faciliteren/stimuleren ontwikkelingen in de markt voor de last mile oplossing van goederen. Met een plaatselijke vervoerder wordt een test uitgevoerd om als goederenhub te functioneren om gebundeld goederen te vervoeren in Amersfoort.

2. Voorrang geven aan voetgangers, fietsers, OV, onder andere door het inrichten van de openbare ruimte voor voetgangers, fietsers en groen.

2.1 We nemen maatregelen om het doorgaande verkeer (sluipverkeer) uit de binnenstad te weren, onder andere door aanpassingen aan de toegangswegen en door inzetten van cameratoezicht. Voor bezoekers van bewoners en ondernemers wordt een app ontwikkeld om hen toegang tot dit gebied te verlenen.
2.2 In de binnenstad vervangen we de parkeerplaatsen met betaald parkeren door vergunningparkeren.
2.3 We komen met nieuwe bewegwijzering om de vindbaarheid van de bestaande gratis fietsenstallingen in de binnenstad te verbeteren en onderzoeken de mogelijkheid voor nieuwe bewaakte stallingen in het Stadshart (o.a. onder de Hof).
2.3 We werken aan een aantrekkelijke verbinding tussen station Amersfoort en de binnenstad door maatregelen uit de visie Stationsgebied uit te voeren.
2.4 Voor de handhaving van het betaald- en vergunningparkeren worden scanauto's ingezet ter ondersteuning van de BOA's. Dat is sneller en effectiever dan handhaving door alleen BOA's. De betalingsbereidheid voor betaald parkeren neemt daardoor toe en het parkeren zonder vergunning neemt af.  

3. Stimuleren van alternatieven voor autobezit.

3.1 Bij nieuwe stedelijke ontwikkelingen stimuleren wij (waar mogelijk) Mobility as a Service (MaaS)/ deelmobiliteit waardoor een lagere parkeereis kan worden gehanteerd. Door middel van een mobiliteitsplatform worden vervoermiddelen (auto's/fietsen/OV-passen/etc.) aangeboden om zo vraag en aanbod van mobiliteit op elkaar aan te sluiten.
3.2 Overeenkomstig de opdracht uit het coalitieakkoord onderzoeken we of, en zo ja, welke mogelijkheden er zijn om het bezit van een tweede of derde auto te ontmoedigen. Het mobiliteitsplatform kan hier een bijdrage aan leveren.
3.3 Samen met het bedrijfsleven maken wij afspraken over mobiliteitsarrangementen.

4. Bereikbaarheid van de stad verbeteren.

4.1 In overleg met de gemeente Bunschoten werken we aan de ontsluiting van Vathorst aan de westzijde/Bovenduist.
4.2 De aanleg van de Westelijke Ontsluiting wordt aanbesteed en gegund. In 2020 worden kabels en leidingen verlegd het tracé vrij te maken voor de aanleg van de wegen en fietspaden en worden de laatste gronden verworven.
4.3 We doen een haalbaarheidsonderzoek naar stadsrandparkeren met de vraag of het een effectief middel is om het autoverkeer in de stad, en de parkeerdruk in niet-vergunninggebieden te verminderen.
4.4 De VERDER-projecten ronden wij af.
4.6 Regionaal werken we samen met het Rijk, de provincie Utrecht, gemeente Utrecht en regio Amersfoort aan het vervoersnetwerk van Amersfoort en Midden Nederland, om voor alle modaliteiten de bereikbaarheid en doorstroming te verbeteren. Dat doen we onder meer in het Utrechts Verkeer en Vervoersberaad (UVVB), VERDER en Goedopweg.

5. Verkeer op een veilige manier laten doorstromen.

5.1 Samen met de bewoners verbeteren we de verkeersveiligheid op de Noordewierweg. Dit onderzoeken we in samenhang met de ontwikkelingen rond de Nieuwe Poort, de Kop van Isselt en de Wagenwerkplaats.
5.2 Vanuit het bredere perspectief op verkeersstromen in de stad en de bereikbaarheid van het stadshart onderzoeken we alternatieven / mogelijkheden om de verkeersontsluiting en verkeersveiligheid op de Nieuwe Poort, het Centraal Stadgebied en de aansluitingen met de rijkswegen A1 en A28 te verbeteren.
5.3 De verkeersveiligheidsmaatregelen op de Leusderweg voeren we uit.
5.4 Bij de uitvoering van het Fietsplan verbeteren we op diverse locaties de objectieve en subjectieve verkeersveiligheid voor de fietser. Daarbij onderzoeken we ook de mogelijkheden voor verbeteringen aan de rotonde Borneoplein.
5.5 We werken met Rijkswaterstaat en de betrokken regionale partijen samen aan de reconstructie van Knooppunt Hoevelaken en de verbreding van de A1 en A28 en zetten in op een zo spoedig mogelijke realisatie.