1. Duurzame en groeiende stad

Risico's

Risico's

Onderstaand de top 3 van financiële risico’s die voor dit programma geïnventariseerd zijn. Dit laat onverlet dat er naast de financiële risico’s, ook andere risico’s kunnen zijn. Die zijn hier niet in meegenomen.
Tabel: RI.1.4

Nr.

Risico

Beheersmaatregel

Benodigde weerstands-capaciteit in €

Portefeuille-houder

1

Project Fietsparkeren Station Amersfoort. Aanbestedingsrisico, aanbestedingsmarkt is veranderd. Deze is grillig/onvoorspelbaar, dit kan leiden tot meerkosten.

Tijdens aanbestedingstraject monitoren en evt aanbesteden obv budgetplafond.

585

Buijtelaar

2

Project Westelijke ontsluiting. Niet of niet tijdig aan kunnen brengen van constructies in de ondergrond.

1. Gerichte analyse door geotechnisch specialist op omvang risico ter plaatse van de aan te brengen constructies in de grond.
2. Alternatieve uitvoeringsmethodieken beschouwen in ontwerp en beoordelen op ‘robuustheid’ op aantreffen onvoorziene objecten/harde (grind)lagen.
3. Uitvoeringsmethodieken contractueel voorschrijven of uitsluiten.
4. Extra TVP's reserveren om tegenvallers in het aanbrengen van constructies in de ondergrond op te vangen.
5. Voorschrijven heiproef in contract (uit te voeren door ON).
6. Nader onderzoek nodig. Eelco Oskam (geotechneut van ProRail) voor second opinion inschakelen.

566

Buijtelaar

3

Project Fietsparkeren. Vormgeving tunnel ligt nog niet vast. Hier wordt nog over geparticipeerd. Dit kan tot meerkosten leiden.

3. Tijdens participatietraject en daarop volgende besluitvorming sturen op budget.

294

Buijtelaar