1. Duurzame en groeiende stad

Projecten

Projecten

Onderstaand is de voortgang van de projecten opgenomen binnen dit programma met de top 3 van de kwantitatieve risico’s.

Inhoud

Planning

Financiën

Ja

De inhoud en de scope van het project zijn in lijn met de laatste besluitvorming.

Ja

De voortgang van het project is in lijn met de planning van de laatste besluitvorming.

Ja

De huidige financiële positie is in lijn met de financiële planning uit de laatste besluitvorming.

Risico

Er is een risico dat de inhoud en de scope van de laatste besluitvorming niet haalbaar zijn.

Risico

Er is een risico dat de planning van het project conform de laatste besluitvorming niet wordt gehaald.

Risico

Er is een risico dat het budget, vastgesteld bij de laatste besluitvorming, zal worden overschreden.

Nee

De inhoud en de scope van het project wijken af van de laatste besluitvorming.

Nee

De voortgang van het project is niet in lijn met de planning uit de laatste besluitvorming.

Nee

De huidige financiële positie is niet in lijn met de financiële planning uit de laatste besluitvorming.

Tabel: PP.1.2.1

Project

Elisabethlocatie

Kosten project

Bijdrage van derden

Saldo

Totaal budget/krediet:

18.850

350

18.500

Realisatie

Lasten/ Baten

18.792

3.122

15.670

Inhoud

Planning

Financiën

Stand van zaken cf besluitvorming?

ja

ja

ja

Kwantitatieve risico's

Risicocategorie

Omschrijving risico

Acties

Vorige rapp

Huidige rapp

1. Hogere kosten in voorbereiding
en uitvoering sloopwerkzaamheden

a. Gemeentelijke kosten tot minimum beperken
b. Meerkosten asbest verhalen op Meander Medisch Centrum (MMC)

2. Hogere inrichtingskosten

Duidelijke financiële kaders (taakstellend)

3. Archeologische vondsten

Aanpassen ontwerp

Toelichting: De hogere baten betreft met name de vergoeding voor de hogere asbestkosten bij de sloop van het Elisabethziekenhuis. Tegenover de hogere baten staan hogere lasten, deze worden nog gerealiseerd.

Tabel: PP.1.2.2

Project

Over de Laak

Kosten project

Bijdrage van derden

Saldo

Totaal budget/krediet:

8.561

2.150

6.411

Realisatie

Lasten/ Baten

1.726

1.999

-273

Inhoud

Planning

Financiën

Stand van zaken cf besluitvorming?

ja

ja

ja

Kwantitatieve risico's

Risicocategorie

Omschrijving risico

Acties

Vorige rapp

Huidige rapp

1.Uitwerking ontwerp levert hogere uitvoeringskosten op.

Ontwerpen en haalbaarheid gelijk op laten lopen

2. Invulling resterend gebied (mogelijke zonnevelden) levert vertraging
op voor het gehele project

Afhankelijkheden inzichtelijk maken

3. Het resultaat uit de grex Kavels over de Laak valt lager uit.

Jaarlijkse actualisatie

Toelichting: Bovenstaande informatie met betrekking tot de Laak heeft betrekking op de investeringsprojecten Waterrijk, Speelpolder en 't Hammetje.

Tabel: PP.1.2.3

Project

De Hoef

Kosten project

Bijdrage van derden

Saldo

Totaal budget/krediet:

1.494

82

1.412

Realisatie

Lasten/ Baten

1.494

82

1.412

Inhoud

Planning

Financiën

Stand van zaken cf besluitvorming?

ja

ja

ja

Kwantitatieve risico's

Risicocategorie

Omschrijving risico

Acties

Vorige rapp

Huidige rapp

1. De overstijgende onderdelen van het plan (bijv collectief parkeren, groen, doorwaadbaarheid) worden niet gerealiseerd

Ontwikkelkader en voorbereidingsbesluit afgerond. In anterieure overeenkomsten worden overige afspraken opgenomen.

nieuw

2. Verlies interesse bij (toekomstige) eigenaren

Genoeg mogelijkheden en flexibiliteit bieden in ontwikkelkader, via gebiedspromotie interesse van markt behouden.

nieuw

3. Kostenverhaal nog niet definitief, niet alle bijdragen van derden komen tot stand (terwijl er wel al geinvesteerd is)

Kostenverhaal conform experiment 7V gaan regelen (of regels omgevingsplan) , tot die tijd niet of beperkt investeren.

Toelichting: Er is afgelopen jaren gewerkt aan het ontwikkelkader voor De Hoef. Deze wordt medio 2019 vastgesteld. Dit zal alle betrokkenen de kaders bieden voor verdere planontwikkeling. In 2019 zal ook gewerkt worden aan de ontwikkelstrategie en zullen de marktpartijen hun plannen verder uitwerken.

Tabel: PP.1.2.4

Project

Omgevingswet

Kosten project

Bijdrage van derden

Saldo

Totaal budget/krediet:

3.850

3.850

Realisatie

Lasten/ Baten

374

-

374

Inhoud

Planning

Financiën

Stand van zaken cf besluitvorming?

ja

ja

ja

Kwantitatieve risico's

Risicocategorie

Omschrijving risico

Acties

Vorige rapp

Huidige rapp

1. Gemeentebreed zaaksysteem is niet tijdig ingevoerd (dit is een basis voor het werken met Digitaal Stelsel Omgevingswet)

Concrete risico's worden continu in beeld gebracht en geminimaliseerd door de vakafdeling.

2. Landelijk Omgevingsloket (met alle koppelingen aan lokale systemen) is niet tijdig gereed

Contact houden met het Rijk en VNG. Actie is aan hun.

3. Budget is onvoldoende om het DSO te realiseren

Periodiek toetsen of uitgaven passen binnen eerder gemaakte afspraken. Inzet post onvoorzien en evt. aanvullende financiering.

Toelichting: