6. Bedrijfsvoering

Indicatoren

Apparaatskosten per inwoner

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

425

494

592

608

581

Bron:

Gemeente Amersfoort

Toelichting:

Apparaatskosten per 31-12. Het betreft organisatiekosten, d.w.z.  de noodzakelijke financiële middelen voor het inzetten van personeel (salarissen), organisatie-, huisvestings-,materieel-, automatiseringskosten e.d. voor de uitvoering van de organisatorische taken. Apparaatskosten zijn dus alle personele en materiële kosten die verbonden zijn aan het functioneren van de organisatie, exclusief griffie en bestuur. Deze indicator betreft een verplichte indicator op grond van de BBV. Het lagere streefcijfer in 2021 wordt veroorzaakt door het lagere incidentele onderhoudsbudget gemeentelijke huisvesting. Zie ook de indicator Overhead in % van de totale lasten.

Bezetting in fte per 1000 inwoners

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

4,9

5,2

5,6

5,2

Bron:

Gemeente Amersfoort

Toelichting:

Het werkelijk aantal fte dat werkzaam is, inclusief boventallige medewerkers. De indicator betreft een verplichte indicator op grond van de BBV.

Kosten inhuur externen als % van de totale loonsom

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

29,9

28

21

26,8

26,8

Bron:

Gemeente Amersfoort

Toelichting:

Hieronder vallen onder andere de inzet van uitzendkrachten, zzp'ers, of detacheringsovereenkomsten. Deze indicatoren betreffen verplichte indicatoren op grond van de BBV.

Overhead in % van de totale lasten

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

7

7,3

8,1

8,5

7,9

Bron:

Gemeente Amersfoort

Toelichting:

Het lagere streefcijfer in 2021 wordt veroorzaakt door verlaging van het incidentele onderhoudsbudget gemeentelijke huisvesting.

Ziekteverzuim (%)

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

4,3

4,6

6,1

6,5

6

5,6

5

Bron:

Gemeente Amersfoort

Toelichting: