2. Inclusieve en veilige stad

Indicatoren

% huishoudens dat gebruik maakt van wijkteams

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

3,8

4,8

4,7

8,2

4,8

9

Bron:

Wijkteams

Toelichting:

Deze indicator is berekend op basis van het aantal personen dat in 2018 een lopende indicatie (= actief in 2018) heeft voor Jeugdzorg of WMO welke is toegekend door het wijkteam. Het aantal personen is vervolgens omgerekend naar huishoudens. Doordat het aandeel toekenningen en (herindicaties) door de wijkteams is gegroeid t.o.v. vorig jaar en er meer mensen zorg en ondersteuning krijgen zien we het bereik groeien. Dit betekent dat met de toegang door en via wijkteams als verwijzer de hulp en ondersteuning dit jaar dichter bij huis georganiseerd is. De groep huishoudens die bij het wijkteam in beeld zijn bedraagt nu ruim de helft van de totale groep huishoudens die gebruikt maakt van deze regelingen. Hier moet bij aangetekend worden, dat we met het streefcijfer niet streven naar meer mensen met ondersteuning, maar dat dit een verschuiving moet laten zien van gespecialiseerde zorg naar zorg in de nabijheid.

% inwoners dat mantelzorg geeft

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

13

16

15

20

20

Bron:

Stadspeiling

Toelichting:

In 2019 wordt dit cijfer opnieuw gemeten via de Stadspeiling (in 2018 is dit gebeurd). We stimuleren de doorontwikkeling van de sociale basisinfrastructuur in wijken. Inwoners met beperkingen zullen meer en langer thuis worden ondersteund. Een groei van het aantal mantelzorgers is hierbij een gewenste ontwikkeling.
Iemand wordt als mantelzorger gedefinieerd als hij of zij voor minstens 3 maanden of minimaal 8 uur per week mantelzorg verleent. Het verschil tussen 2017 en 2016 is niet statistisch significant. Dit is gemeten onder alle inwoners van 18 tot 85 jaar. De gemeente Amersfoort doet vanaf 2015  hier eigen onderzoek naar via de Stadspeiling. De cijfers van voor 2015 zijn van de GGD.

% inwoners met een WMO maatwerkarrangement

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

5,8

5,9

6,1

5,9

6,4

Bron:

CBS

Toelichting:

Deze indicator betreft het aantal WMO cliënten met maatwerkarrangementen in het eerste halfjaar van 2018 per 100 inwoners. Deze indicator komt uit het Besluit Begroting en verantwoording (BBV). De BBV indicatoren staan gepubliceerd op www.waarstaatjegemeente.nl. Hier staat het per 1000 inwoners. Onder gemeenten met 100.000 - 300.000 inwoners waren het 61 wmo cliënten per 1000 inwoners.  We zien momenteel in Amersfoort een stijging van het aantal inwoners dat WMO voorzieningen gebruikt.   

Het betreft halfjaar cijfers. Het meest recente cijfer is een voorlopig cijfer. Cijfers van voorgaande jaren waren ook voorlopig en zijn door na-ijlende verantwoording achteraf gaan dalen. Administratief zijn dossiers  gecorrigeerd op basis van het werkelijke zorggebruik. Hierdoor kunnen definitieve cijfers van voorgaande jaren verschillen van eerder gerapporteerde (voorlopige) cijfers. Het reële risico van de stijging door het abonnementstarief is in het streefcijfer meegenomen. Ook de 'autonome groei' van 3,5% uit het KPMG rapport is hierin verdisconteerd.

% jongeren met jeugdhulp

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

9,5

10,3

9,9

10

10

10

Bron:

CBS

Toelichting:

Deze indicator is gebaseerd op de Amersfoortse jongeren tot en met 17 jaar die jeugdhulp ontvingen in het eerste halfjaar van 2018. Hieronder rekent het CBS zowel jeugdhulp met als zonder verblijf. Onder gemeenten met 100.000-300.000 inwoners was dit aandeel in het eerste halfjaar van 2018 10,00%.
Het aandeel jeugdzorg per gemeente kan komende jaren ook wijzigen door aangekondigde veranderingen in het woonplaatsbeginsel op grond waarvan wordt bepaald aan welke gemeente de geleverde jeugdzorg wordt toebedeeld. Deze administratieve herverdeling leidt dan tot een minder zuivere trendlijn over het gebruik van jeugdzorg.    

De realisatiecijfers over het gebruik van zorg ijlen sterk na.  Halfjaarlijks worden de cijfers geactualiseerd op de landelijke monitor www.waarstaatjegemeente.nl.
De indicator dient verplicht te worden opgenomen vanuit het rijk (Besluit Begroting en Verantwoording).  

% zelfstandig wonende 75+'ers

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

89,7

90,3

92

Bron:

CBS

Toelichting:

Het cijfer toont het percentage personen van 75 jaar en ouder dat in het betreffende jaar zelfstandig woont . Een persoon woont zelfstandig als hij of zij niet in een instelling (zoals een verpleeg- of verzorgingshuis) woont.

Gerealiseerde garantiebanen in het kader van het Sociaal Akkoord

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

37

237

44

107

142

110

142

Bron:

Werk en Inkomen

Toelichting:

-  In Amersfoort hebben we in 2015 net als landelijk de detacheringen vanuit de WSW bij de gerealiseerde garantiebanen ondergebracht. Hierdoor lijkt het alsof er in 2015 meer banen zijn gerealiseerd. Feitelijk is het een administratieve wijziging t.o.v. de andere jaren.  
- Er zijn overigens meer banen ontstaan dan in de indicator vermeld staan; het totaal aantal banen is namelijk het resultaat van aantal gecreëerde banen minus het aantal verdwenen banen. Dat betekent dat er  meer banen gecreëerd zijn dan het jaarlijkse realisatiecijfer weergeeft, omdat ook de verdwenen banen gecompenseerd moeten worden. De regionale inspanning onder werkgevers is daarmee dus groter dan het realisatiecijfer laat zien.

Personen met een bijstandsuitkering per 1000 inwoners

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

38

39

39

39

38

39

Bron:

CBS - Particpatiewet

Toelichting:

Het betreft het aantal personen per 1.000 inwoners van 18 jaar en ouder. De bijstandsdichtheid is in Amersfoort in vergelijking met grote gemeenten van 100.000- 300.000 laag. Bij de andere grote gemeenten is deze namelijk 48 personen per 1.000 inwoners.
Het betreft een indicator die vanuit het rijk (Besluit Begroting en Verantwoording) verplicht dient te worden opgenomen in de Begroting. Zie ook www.waarstaatjegemeente.nl. Het rijk houdt in 2019 rekening met een beperkte stijging (in absolute aantallen)

Schaalscore sociale cohesie

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

6,4

6,4

6,3

7

Bron:

Stadspeiling

Toelichting:

Het kengetal sociale cohesie (ook wel sociale samenhang) is berekend op basis van de mening van inwoners over vier stellingen: de mensen in deze buurt kennen elkaar nauwelijks, de mensen gaan in deze buurt op een prettige manier met elkaar om, ik woon in een gezellige buurt waar veel saamhorigheid is, en ik voel mij thuis bij de mensen die in deze buurt wonen. De score varieert van 0 (=geen samenhang) tot 10 (=veel samenhang). Het betreft hier een cijfer gebaseerd op een steekproef. Dit cijfer wordt in 2019 opnieuw gemeten.

werkloosheid (%)

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

6,5

6,8

7

5,1

4,4

3,5

Bron:

CBS, Enquete Beroepsbevolking

Toelichting: