5. Financiën en belastingen

Doelen en activiteiten

Beleidsdoel

Activiteiten

1. We voeren een solide financieel beleid waarbij de meerjarenbegroting 2021-2024 weer binnen iedere jaarschijf materieel en structureel in evenwicht is.

1.1 Onze financiële risico's dekken we minimaal af met het beschikbare weerstandsvermogen;
1.2 We voeren zo veel als mogelijk een anticyclisch begrotingsbeleid;
1.3 Tegenvallers in de exploitatie vangen we op aan de uitgavenkant van het programma waar de tegenvallers ontstaan.

2. We streven naar een gematigd lastenniveau, rekening houdend met de benodigde voorzieningen in de stad.

2.1 De OZB wordt jaarlijks trendmatig met 2% verhoogd, los van de OZB verhoging als gevolg van de afbouw van de precariobelasting.