1. Duurzame en groeiende stad

Doelen en activiteiten

Beleidsdoel

Activiteiten

1. Aantrekkelijke en inclusieve woonstad: zorgen voor voldoende, betaalbare en passende woningen voor iedereen (zie onderstaand 1.A, 1.B, 1.C als uitwerking hiervan).

1.1 We geven uitvoering aan het Deltaplan Wonen. Hiervoor hebben we in de begroting extra capaciteit en middelen (in 2020 een bedrag van 1,65 miljoen euro) gereserveerd.
 Activiteiten (zie ook onderstaand) gaan vooral over nieuwbouw van woningen, het stimuleren van doorstroming en specifieke maatregelen voor sociale huurwoningen en kwetsbare doelgroepen.
1.2 Om samenwerking met stakeholders (zoals corporaties,  ontwikkelaars, beleggers, makelaars) te bevorderen en vinger aan de pols te houden bij actuele ontwikkelingen starten we een Overlegtafel Woonopgave.
1.3 Met het Rijk sluiten we een woondeal voor Regio Amersfoort.
1.4 Als zich kansen aandienen, zetten we in op experimenten en pilots.

1.A Voldoende woningen: er is behoefte aan 1.000 extra woningen per jaar tot 2030.

1.5 Via het Programma Woningbouw stimuleren we nieuwbouw. We willen groeien met kwaliteit. Dat betekent dat er woningen komen die passen bij de behoefte en financiële mogelijkheden van woningzoekenden, dat er gebouwd wordt met respect voor de bestaande omgeving en dat het woongenot van huidige en toekomstige inwoners voldoende behouden blijft. Daartoe stellen we kaders bij projecten en we monitoren ontwikkelingen op de woningmarkt en de voortgang van de woningbouwopgave.
1.6 We zetten in op enkele grote gebiedsontwikkelingen (Langs Eem & Spoor, De Hoef West en Vathorst) en diverse kleine en middelgrote inbreidingslocaties. Er zijn plannen voor ruim 14.000 woningen, terwijl de behoefte tot 2030 10.000 tot 12.000 woningen is. Dat lijkt comfortabel, maar is het niet. Het betreft harde en zachte plannen waardoor een deel van de plannen niet of met vertraging wordt gerealiseerd. Van de andere kant kunnen er ook nog plannen bijkomen die nu nog niet in beeld zijn.

1.7 De komende 4 jaar wordt er vooral gebouwd in het Hogekwartier, Vathorst De Laak en De Hoef West. Maar ook op locaties als de Bachweg en aan de Stadsring wordt gebouwd.

1.8 We werken aan een standaardisering van de planprocessen zodat planprocessen meer eenduidig en herkenbaar zijn voor onze partners en de bewoners van de stad.

1.B Betaalbare woningen: er is van 2018 - 2030 behoefte aan minimaal 4.000 extra sociale huurwoningen en ongeveer 3.000 extra woningen in het middensegment.

1.9 Bij nieuwbouwprojecten zien we toe op naleving van de regels voor de realisatie van betaalbare woningen, zoals per project minimaal 35% sociale huurwoningen en minimaal 20% woningen in het middensegment.
1.10 Om de voorraad sociale huurwoningen in de stad te laten groeien en te zorgen voor voldoende kwaliteit maken we Prestatie Afspraken met de woningcorporaties De Alliantie, Portaal en Omnia Wonen op vijf thema’s: beschikbaarheid, betaalbaarheid, wonen en zorg, veiligheid en leefomgeving, duurzaamheid.
1.11 Voor sociale huurwoningen heeft de gemeente diverse (wettelijke) taken en instrumenten, zoals regels voor de woonruimteverdeling (bijvoorbeeld de Huisvestingsverordening en het urgentiebeleid) en huisvesting van specifieke doelgroepen zoals statushouders.
1.12 Bij uitzondering (in schrijnende situaties) zoeken we voor een individu of een gezin een maatwerkoplossing.

1.C Passende woningen: diversiteit aan woningen en woonmilieus, passend bij de woonbehoefte van verschillende doelgroepen. Speciale aandacht is er voor kwetsbare doelgroepen met een zorgbehoefte.

1.13 Bij de realisatie van woningbouwprojecten bewaken we dat er voldoende diversiteit is van woningen en woonmilieus; waar nodig en mogelijk sturen we bij. Het gaat om een mix en spreiding van stedelijke woonmilieus en groenstedelijke woonmilieus, type woningen (van appartementen tot grondgebonden woningen), omvang, huur of koop en prijs van woningen.
1.14 We stimuleren doorstroming, bijvoorbeeld binnen de sociale huursector (samen met corporaties), doorstroming van ouderen uit een eengezinswoning en doorstroming ten gunste van starters.

2. wonen en zorg: passende woningen en ondersteuning voor kwetsbare doelgroepen die langer of weer zelfstandig wonen.

2.1 Via uitvoering van het Programma Wonen en Zorg zorgen we voor woonruimte voor kwetsbare doelgroepen met een zorgbehoefte. Dit betreft veelal maatwerk. Er is een groot tekort aan passende woonruimte dat we door samenwerking met diverse partijen (zoals corporaties en zorginstellingen) willen wegwerken. Daarbij zetten we in op betaalbaarheid, een passende woonomgeving (en soms ook een aangepaste woning).
2.2 We werken aan de randvoorwaarden om kwetsbare groepen goed te kunnen laten participeren in de samenleving en prettig te laten wonen met hun buren. Door in te zetten op goede samenwerking tussen betrokken partijen en met passende zorg en ondersteuning.
2.3 We geven samen met de woningcorporaties en de zorginstellingen invulling aan het met voorrang huisvesten van kwetsbare en andere doelgroepen via directe bemiddeling. De organisatie van de urgentieverlening is daarop ingericht.